szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 19. 06. 2018 - večerné štúdium - študijné odbory: zdravotnícky asistent a zdravotnícky záchranár.

Prijatí uchádzači na štúdium bez prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 do študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a učebného odboru sanitár.

Kritériá na prijímacie skúšky 2. kolo - študijný odbor: zdravotnícky asistent (4-ročné denné štúdium) pre žiakov zo ZŠ

NOVÝ ROZVRH HODÍN

Praktické sestry potrebuje slovenské zdravotníctvo ako soľ

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 sú zverejnené TU.
Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami sa podávajú do 31. mája 2018, prijímacie skúšky budú realizované 19. júna 2018.

V školskom roku 2018/2019 otvárame študijné odbory:

Zo života školy

[1. jún 2018] – Ako sme oslávili Deň detí
Prvý jún sa ako Medzinárodný deň detí vo svete oslavuje od roku 1952. Jeho cieľom bolo (a stále je) „...urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.“ Urobiť deťom radosť a niečo ich naučiť sa rozhodli aj naši žiaci (hoci samy ešte deti). Žiaci druhého ročníka (v študijnom odbore zdravotnícky asistent) Terka Blahovská, Patrik Kováč, Lujza Košická, Kristína Vadóczová, Rebeka Puškárová a Patrícia Pivarčová sa zúčastnili akcie organizovanej riaditeľkou ZŠ v Rovinke a zaujímavou formou oboznámili deti so základmi poskytovania laickej prvej pomoci.
[19. apríl 2018] – 5. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky, Šumperk, Česká republika
Pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent na SZŠ v Šumperku zorganizovali olympiádu z problematiky klinickej propedeutiky. Z našej školy sa zúčastnili s dvoma prezentáciami žiaci II. ZA Patrik Kováč, Mária Budajová, Kristína Sághyová a Patrícia Pivarčová.
[13. apríl 2018] – Deň narcisov
Ulicami Bratislavy chodili aj naši žiaci a snažili sa svojou aktivitou vzbudiť záujem verejnosti, aby podporila zbierku na zlepšenie diagnostiky, liečby a starostlivosti o onkologických pacientov.
[6. apríl 2018] – Župan ocenil pedagógov
[29. marec 2018] – Deň zdravia v SPŠE na Zochovej ulici v Bratislave
Ľudské telo – jeho stavba a fungovanie zaujíma ľudí od nepamäti. SPŠE v spolupráci s našou školou, už niekoľko rokov participuje vo vzájomnej interakcii na výučbe prvej pomoci budúcich elektrotechnikov. Tento rok sme problematiku prvej pomoci obohatili o prvky výučby anatómie a fyziológie človeka, pomocou virtuálnej reality 3-D okuliarov.
[20. marec 2018] – VI. celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent
SZŠ v Banskej Bystrici zorganizovala prezentácie žiakov stredných zdravotníckych škôl v SR v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Problematiku predmetu zdravie a klinika chorôb rozčlenili do jednotlivých sekcií, kde sa mohli žiaci podľa vlastného výberu prihlásiť. Našu školu reprezentovali žiačky III. ZA Natália Csánová, Iveta Paulišincová s prezentáciou Úlohy zdravotníckeho asistenta pri ošetrovaní pacienta s poruchami vylučovania stolice. Na konferencii odznelo 17 zaujímavých tém z naprojektovanej problematiky. Sprevádzala ich triedna učiteľka Mgr. Monika Gelenekyová.
[19. marec 2018] – Odborná exkurzia v Českej republike
Žiaci 1. ročníka večerného štúdia odboru zdravotnícky asistent dňa 19. marca 2018 sa zúčastnili odbornej exkurzie v Českej republike. Navštívili dve mestá. V Rajhrade Dom na zmiernenie bolesti sv. Jozefa, ktorý patrí medzi najlepšie centrá pre paliatívnu liečbu v Českej republike.
[21. február 2018] – Deň zdravia
Sprievodnými aktivitami Dňa zdravia boli plánovaný odber krvi darcom mobilnou jednotkou NTS Bratislava, workshop študentov LFUK Bratislava s problematikou prevencie znamienok kože a prezentácie zahraničnej lektorky Mgr. Viery Gulovej s ponukou zahraničnej praxe pre nemecky hovoriacich žiakov.
[21. február 2018] – Deň otvorených dverí
Škola pripravila pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu jednotlivých študijných odborov, aby ponúkla záujemcom o štúdium ucelený obraz o študijných odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky záchranár a učebný odbor sanitár.
[16. február 2018] – Ocenenie študentov BSK
Za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity župan BSK Juraj Droba ocenil 55 najlepších študentov stredných škôl. Za našu školu bola nominovaná Nikola Hajtmánková žiačka III. DVS triedy.

Fotky

[26. január 2018] – II. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Žiaci našej školy prezentovali svoje praktické zručnosti získané štúdiom, poskytovaním merania krvného tlaku, tuku a glykémie poslancom a zamestnancom BSK. Súčasne ponúkli exkurz do modernej metódy na výučbu predmetu anatómia a fyziológia.
[19. január 2018] – Deň župných škôl
V obchodnom centre Avion sa konal 7. ročník prezentácie župných škôl BSK. Naša škola predstavila svoje študijné odbory a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou VAUčebne, ktorá bola zriadená na dvoch stredných zdravotníckych školách v SR v Bratislave a Michalovciach. Žiaci základných škôl a široká verejnosť si mohli odskúšať na modeloch odber krvi, meranie krvného tlaku a tuku.
[5. december 2017] – Imatrikulácia
Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.
[november 2017] – Dobrovoľníci
Žiačky II. ZA Mária Budajová, Dominika Hoffmanová, Zuzana Marciňáková, Patrícia Pivarčová a Kristína Sághyová sa stali dobrovoľnými opatrovateľmi seniorov v DSS na Mlynarovičovej ul. v Bratislave. Aktivity vyvíjajú vo svojom voľnom čase mimo vyučovania. Úspešne ich v tom podporuje a usmerňuje triedna učiteľka PaedDr. Mária Mihálechová, PHD.
[15. november 2017] – Prvá pomoc pre členov Čestnej stráže prezidenta SR
Naša škola spolupracuje s členmi Čestnej stráže prezidenta SR na spoločných aktivitách. Recipročne školíme členov Čestnej stráže prezidenta SR v prvej pomoci. Prvú pomoc im cyklicky sprostredkováva Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, ktorá im ponúkne najnovšie informácie z oblasti prvej pomoci a súčasne ich s nimi aj precvičí v odbornej učebni prvej pomoci.
[14. november 2017] – Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“
Riaditeľ odboru školstva BSK Ing. Roman Csabay odovzdal našej škole šek (finančná odmena na nákup učebných pomôcok na TŠV) za aktívnu účasť na aktivite: Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“, ktorý prevzali Mgr. Eva Drobná – riaditeľka školy a Mgr. Anna Repková učiteľka TŠV.
[2. november 2017] – 23. ročník Silnej ruky stredoškolákov – Západoslovenská oblasť
Výber žiakov za školu zrealizovala Mgr. Anna Repková učiteľka telesnej a športovej výchovy. V kategórii chlapcov do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Boris Sljuka žiak II. ZA.