szsba logo

Aktuality

16. novembra 2017 - slávnostné otvorenie Virtuálnej anatomickej učebne

Zo života školy

[2. november 2017] – 23. ročník Silnej ruky stredoškolákov – Západoslovenská oblasť
Výber žiakov za školu zrealizovala Mgr. Anna Repková učiteľka telesnej a športovej výchovy. V kategórii chlapcov do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Boris Sljuka žiak II. ZA.
[27. - 29. október 2017] – Florence roka 2017

Do 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl z vyšším odborným štúdiom v Slovenskej republike bolo registrovaných 162 účastníkov. Do TOP 20 finalistov súťaže Florence roka 2017 sa etablovala aj naša žiačka Nikola Hajtmánková (III. DVS), ktorá sa umiestnila na 8. mieste ako prvá v pozícii žiakov stredných zdravotníckych škôl na Slovensku. Súťažné finálové sústredenie pre 20 súťažiacich s vyhlásením víťazov sa konalo vo Vranove nad Topľou v dňoch od 27. do 29. októbra 2017. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

[27. október 2017] – Nábor žiakov

Výchovná poradkyňa PhDr. Eva Veseslká, MPH a učiteľka odborných predmetov Mgr. Monika Peczová v spolupráci so PhDr. Gabrielou Habdákovou, PhD., MPH zástupkyňou riaditeľky školy, zrealizovali prezentáciu študijného odboru zdravotnícky asistent žiakom 8. a 9. ročníka nasledovných základných škôl: 27. 10. 2017 ZŠ Záhorská Bystrica a ZŠ Stupava; 3. 11. 2017 ZŠ Kuchyňa a ZŠ Lozorno; 10. 11. 2017 ZŠ Rohožník a ZŠ Záhorácka ulica Malacky. Účelom prezentácie bolo osloviť mladú generáciu a prebudiť v nich sociálne cítenie k zdravotníckemu povolaniu.

[25. október 2017] – Dezinfekcia a umývanie rúk

Firma Hartman Rico, spol. s.r.o v zastúpení Mgr. Máriou Vatkertyovou sprostredkoval našim žiakom I. ZA a I. DVS prezentačnú aktivitu spojenú s umývaním a dezinfekciou rúk. Žiaci mali možnosť sa naučiť účinnému umývaniu rúk a správnej dezinfekcii pre osobný i profesionálny život. Dlhodobá spolupráca firmy a školy má charakter profesionálnej tradície a cyklicky napomáha žiakom a učiteľom odborných predmetov našej školy v získavaní nových informácii použiteľných v zdravotníckej praxi.

[20. október 2017] – Vesmírna konferencia

Na pôde Gymnázia na Tomášikovej ul., v Bratislave sa konala konferencia v problematike vesmíru a skúmania vesmírneho sveta. Aktivita bola iniciovaná BSK, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a PaedDr. Máriou Mihálechovou, PhD.

[16. október 2017] – spojenie služieb a súčasnej techniky

Pre žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent zorganizovala PhDr. Anna Faborová učiteľka odborných predmetov prezentačnú prednášku o informačných a komunikačných technológiách a možnostiach profesionálnej komunikácie s pacientom/klientom v domácom prostredí ako aj v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Prezentáciu zrealizovala firma tnTEL, s.r.o. zaoberajúca sa integrovanou komunikáciou.

[10. október 2017] – X. ročník Petržalský SeniorFest 2017
V rámci Mesiaca úcty k starším sa v Kultúrnych zariadeniach Petržalky konal 10. ročník Petržalského SeniorFestu. Sprievodnou aktivitou bola sekcia „Chráň si svoje zdravie“ - blok prednášok v Dennom centre na Gercenovej ulici č. 8 v Bratislave, ktorý dopĺňali žiačky II. DVS meraním tlaku krvi a odberom glykémie. Sprevádzala ich triedna učiteľka PhDr. Renáta Puškárová.
[10. október 2017] – Deň otvorených dverí
Škola zorganizovala pre žiakov základných a stredných škôl informačný vstup o študijných odboroch aktivovaných na škole. Umožnila záujemcom o štúdium prezrieť si interiér školy a získať potrebné informácie k voľbe budúceho zdravotníckeho povolania.
[9. október 2017] – „Rovinčianska kvapka krvi“
Žiaci IV. B ZA spolu s asistentkou Evou Zemanovičovou sa podieľali na odbere krvi dobrovoľných darcov v obci Rovinka pod názvom „Rovinčianska kvapka krvi“. Svojimi aktivitami prispeli k úspešnosti akcie, ktorú organizovali obec, Slovenský zväz záhradkárov v Rovinke a Národná transfúzna služba SR – Bratislava Ružinov.
[7. október 2017] – Biela noc
Žiaci IV. B ZA sa zúčastnili festivalu nočného umenia – umeleckých žánrov formou vizuálneho umenia v uliciach Bratislavy.
[26. september 2017] – Exkurzia v Čističke odpadových vôd Bratislava Petržalka (ČOV)
Žiaci 1. ZA triedy absolvovali exkurziu v Čističke odpadových vôd v Petržalke, patriacej pod Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Žiaci mali možnosť vidieť spôsob čistenia odpadových vôd z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec, Čunova a piatich rakúskych pohraničných obcí.
Excpozícia Human Body 2017

Žiaci našej školy spolu s učiteľmi mali možnosť navštíviť expozíciu Human Body na výstavisku Incheba Bratislava, na ktorej mohli konfrontovať svoje vedomosti z predmetov anatómia a fyziológia, ako aj biológia z vystavovanými exponátmi.

[14. september 2017] – Športujúce mesto – škola v pohybe – „Chôdza – prvý krok k pohybu“
Do aktivity vyhlásenej BSK sa zapojili žiaci a učitelia našej školy formou 20 min. vychádzky po školskom dvore. Všetci si okysličili pľúca s mozgom a následne pokračovali vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.
[11. - 13. september 2017] – Kurz na ochranu života a zdravia
Žiaci III. ZA s učiteľkami Mgr. Annou Repkovou a Mgr. Monikou Gelenekyovou sa zúčastnili športovo-spoločenských aktivít naprojektovaného kurzu. Kondičnú prípravu a sebaobranu sa naučili hravou formou žiaci s vojakmi hradnej stráže prezidenta SR
[4. september 2017] – Otvorenie školského roku 2017/2018
Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2017/2018. Žiakom predstavila manažment školy a učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.