szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie pre školský rok 2019/2020

Zo života školy

10. október 2019 - Župné školy v Senci
Prezentácia župných škôl sa v Senci konala na SOŠ automobilovej a podnikania. Hosťujúca škola ponúkla priestor žiakom základných škôl na živý vstup do teritória župných škôl. Záujemcovia o stredoškolské štúdium mali možnosť nazrieť do prípravy žiakov na gymnáziách a do  jednotlivých študijných odborov na stredných odborných školách.
8. október 2019 - Župné školy v Pezinku
Pokračovanie cyklu prezentácií bolo situované do Domu kultúry v Pezinku, do lokality blízko Bratislavy s početným osídlením obyvateľstva v produktívnom veku, ktorých rodiny majú deti rozhodujúce sa o svojom budúcom povolaní.
4. október 2019 - Župné školy v Avione
Cieľom prezentácie bolo ponúknuť žiakom základných škôl zorientovať sa v problematike voľby svojho budúceho povolania. Všetky župné školy využili svoj potenciál, aby upútali, čo najväčšie množstvo deviatakov a ovplyvnili ich rozhodovanie, kam na strednú školu.
25. september 2019 - Župný športový deň
Vyhlasovateľom i organizátorom prvého ročníka športovej aktivity bol BSK. Žiaci župných škôl súťažili v rôznych športových disciplínach – v atletike, florbale i plážovom volejbale. Výber našich žiakov sa umiestnil na 4. mieste v plážovom volejbale. Naša škola sa prezentovala trenažovanou ukážkou ako správne používať automatický externý defibrilátor pri záchrane ľudského života, ktorý je súčasťou letísk, obchodných centier a iných verejných priestranstiev, kde má dosah aj laická verejnosť.
23. september 2019 - Cezpoľný beh – okresné kolo
Športovej aktivity – cezpoľného behu okolo Draždiaka sa zúčastnil výber žiakov našej školy. Dievčatá behali 2040 m a chlapci 4080 m. Žiačka I. AV/MAS získala od organizátorov cenu FAIR PLAY za pomoc, ktorú poskytla účastníčke pri behu, ktorá sa ocitla v stave náhlej vyčerpanosti. Ďakujeme.
5. september 2019 - Poučenie žiakov a zamestnancov školy o BOZP a PO
Erudovaní technici BOZP a PO školili žiakov a zamestnancov školy ako dodržiavať a neporušovať predpisy BOZP a PO pri prácach/činnostiach v škole i počas praktického vyučovania. Ponúkli nový náhľad na prevenciu a minimalizovanie úrazovosti i udalostí súvisiacich s bezpečným výkonom práce na pracovisku.
2. september 2019 - Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
Nové študijné odbory – asistent výživy, masér a praktická sestra aktivované v školskom roku 2019/2020 na našej škole prilákali viac žiakov do radov zdravotníkov. Konečne sme pocítili dlho očakávaný prílev väčšieho počtu žiakov prvých ročníkov. Teší to manažment školy, ako aj všetkých zamestnancov. Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná, naplnila svoje i spoločné predstavy učiteľov o väčšom počte žiakov v jednotlivých študijných odboroch, čo bolo, a i naďalej aj je, jej manažérskym zámerom v rozvoji školy.
19. jún 2019 - Absolventi
Po absolvovaní maturitných skúšok v študijnom odbore zdravotnícky asistent (denná aj večerná forma štúdia) a záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár opustilo bránu školy 39 maturantov a 14 sanitárov, ktorí budú pracovať v rôznych zdravotníckych zariadeniach, prípadne pokračovať v štúdiu v rámci osobného rozvoja. Želáme im úspešný štart v ich pracovnom i osobnom smerovaní.
10. jún 2019 - Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom
Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa konalo na našej škole za prítomnosti riaditeľky školy Mgr. Evy Drobnej, triednej učiteľky PhDr. Renáty Puškárovej, učiteľov zainteresovaných na výučbe, ako aj rodičov a priateľov absolventov. Do praxe sme vyprevadili 22 zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať svoje služby tým, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.
5. jún 2019 - Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava za rok 2018
Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava za rok 2018 v kategórii profesijná súťaž, voľný čas, zrealizoval Ing. arch. Matúš Vallo primátor hlavného mesta SR Bratislava. Z našej školy bola ocenená žiačka Darina Poláková (III. DVS) za aktívnu účasť a umiestnenie v súťaži Florence roka 2018 (4. miesto - prvá zo stredných zdravotníckych škôl SR) a získala ocenenie sestra s najväčším srdcom.
Staršie udalosti a podujatia