szsba logo

Aktuality

Triedne aktívy, 11. apríl 2018

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 budú zverejnené po schválení pedagogickou radou koncom marca 2018. Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami sa podávajú do 31. mája 2018, prijímacie skúšky budú realizované 19. júna 2018.

V školskom roku 2018/2019 otvárame študijné odbory:

Zo života školy

[21. február 2018] – Deň zdravia
Sprievodnými aktivitami Dňa zdravia boli plánovaný odber krvi darcom mobilnou jednotkou NTS Bratislava, workshop študentov LFUK Bratislava s problematikou prevencie znamienok kože a prezentácie zahraničnej lektorky Mgr. Viery Gulovej s ponukou zahraničnej praxe pre nemecky hovoriacich žiakov.
[21. február 2018] – Deň otvorených dverí
Škola pripravila pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu jednotlivých študijných odborov, aby ponúkla záujemcom o štúdium ucelený obraz o študijných odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky záchranár a učebný odbor sanitár.
[16. február 2018] – Ocenenie študentov BSK
Za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity župan BSK Juraj Droba ocenil 55 najlepších študentov stredných škôl. Za našu školu bola nominovaná Nikola Hajtmánková žiačka III. DVS triedy.

Fotky

[26. január 2018] – II. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Žiaci našej školy prezentovali svoje praktické zručnosti získané štúdiom, poskytovaním merania krvného tlaku, tuku a glykémie poslancom a zamestnancom BSK. Súčasne ponúkli exkurz do modernej metódy na výučbu predmetu anatómia a fyziológia.
[19. január 2018] – Deň župných škôl
V obchodnom centre Avion sa konal 7. ročník prezentácie župných škôl BSK. Naša škola predstavila svoje študijné odbory a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou VAUčebne, ktorá bola zriadená na dvoch stredných zdravotníckych školách v SR v Bratislave a Michalovciach. Žiaci základných škôl a široká verejnosť si mohli odskúšať na modeloch odber krvi, meranie krvného tlaku a tuku.
[5. december 2017] – Imatrikulácia
Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.
[november 2017] – Dobrovoľníci
Žiačky II. ZA Mária Budajová, Dominika Hoffmanová, Zuzana Marciňáková, Patrícia Pivarčová a Kristína Sághyová sa stali dobrovoľnými opatrovateľmi seniorov v DSS na Mlynarovičovej ul. v Bratislave. Aktivity vyvíjajú vo svojom voľnom čase mimo vyučovania. Úspešne ich v tom podporuje a usmerňuje triedna učiteľka PaedDr. Mária Mihálechová, PHD.
[15. november 2017] – Prvá pomoc pre členov Čestnej stráže prezidenta SR
Naša škola spolupracuje s členmi Čestnej stráže prezidenta SR na spoločných aktivitách. Recipročne školíme členov Čestnej stráže prezidenta SR v prvej pomoci. Prvú pomoc im cyklicky sprostredkováva Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, ktorá im ponúkne najnovšie informácie z oblasti prvej pomoci a súčasne ich s nimi aj precvičí v odbornej učebni prvej pomoci.
[14. november 2017] – Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“
Riaditeľ odboru školstva BSK Ing. Roman Csabay odovzdal našej škole šek (finančná odmena na nákup učebných pomôcok na TŠV) za aktívnu účasť na aktivite: Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“, ktorý prevzali Mgr. Eva Drobná – riaditeľka školy a Mgr. Anna Repková učiteľka TŠV.
[2. november 2017] – 23. ročník Silnej ruky stredoškolákov – Západoslovenská oblasť
Výber žiakov za školu zrealizovala Mgr. Anna Repková učiteľka telesnej a športovej výchovy. V kategórii chlapcov do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Boris Sljuka žiak II. ZA.