szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Archív 2012/2013

28. marec  -  Deň učiteľov

Odkaz národu ...

Nech J. A. Komenský neujde z mysle človeka,
lebo tu hrozí poprava vzdelania národa.

Niet nič horšie na tomto svete,
ako národ bez hrdosti, histórie a vzdelanostnej siete.

Čo robiť, aby to tak nebolo ?! ...
Jednoducho učiť sa zo života vzdelaných autorov.

Takýmto autorom vzdelania v živote je i J. A. Komenský,
už prvšie žijúci na tomto svete.

Učme sa z jeho diela nielen ľahko – „Škola hrou“,
ale aj kvalitne – „Vševýchovou“.
                                                      gh, 2006


Oceňovanie pedagogických zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja, pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutoční dňa 27. marca 2013 o 10.00 h. v koncertnej sieni Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava. Medzi ocenenými učiteľmi je aj naša kolegyňa PhDr. Veronika Bebjaková za úspešnú 25. ročnú pedagogickú prax v školstve a vzácne životné jubileum.

Kolektív zamestnancov SZŠ Strečnianska, vyslovuje úprimnú gratuláciu kolegyni PhDr. Veronike Bebjakovej ako aj všetkým oceneným pedagogickým zamestnancom.

Deň zdravia seniorov

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava organizuje  dňa 12. apríla 2013 v priestoroch školy v čase od 10,00 do 14,00 h.  Deň zdravia seniorov,

Aktivita je určená petržalským seniorom z denných centier.

Súčasťou  podujatia budú bezplatné merania krvného tlaku,  pulzu, hladiny cukru v krvi, meranie hmotnosti, objemu tuku v tele a odborné poradenstvo v oblasti zdravia a výživy.
Prezentovanými aktivitami chceme podporiť kvalitu zdravia a zvýšiť zdravotné uvedomenie  petržalských seniorov.  Súčasne chceme poskytnúť priestor našim žiakom k spolupráci so seniormi pri konkrétnych ošetrovateľských a edukačných činnostiach.

Prevencia chorôb je prvoradou  úlohou  každého jedinca. Chceme  ju účinne podporiť, a preto sme si dovolili v týchto jarných mesiacoch  pripraviť Deň zdravia seniorov.

Úprimne sa tešíme na spoločné stretnutie v našej zdravotníckej škole!

Plagát

Profesia Days 2013Profesia Days 2013 – Veľtrh práce Incheba Bratislava sa konal v dňoch 20. - 21. februára 2013. Naša škola sa na tejto aktivite podieľala osobnou prezentáciou školy. Učitelia a žiaci odprezentovali jednotlivé študijné odbory v orientácii zameranej na vzdelávanie dospelých. Súčasne poskytovali merania krvného tlaku, pulzu a hodnotenie BMI návštevníkom. Veľtrh práce bol ekvivalentnou aktivitou s Dňom otvorených dverí, v rámci ktorej sme prezentovali aj štúdium pre žiakov základných škôl. Atraktivitu prezentácie školy vhodne doplnila zdravotnícka služba, ktorú poskytovali externá učiteľka školy Mgr. Eva Kabinová a súčasná žiačka zo študijného odboru zdravotnícky záchranár Mgr. Jarmila Sokolová. Účasť v prezentačnej zložke školy mali učiteľky odborných predmetov PhDr. L. Lieskovská, Mgr. M. Peczová, PhDr. R. Puškárová, PhDr. M. Solárová, Mgr. A. Sušilová, Mgr. Z. Tongelová, Mgr. E. Trpíšková, PhDr. E. Veselská, MPH, asistentka E. Zemanovičová a žiačky II. DVS A. Jandurová, K. Nyigri, A. Wengová, N. Wengová ktoré aktívne zviditeľnili školu. Počas Veľtrhu práce Profesia days sme získali kontakty cez návštevníkov, ktorých sme zorientovali v študijných odboroch aktivovaných na našej škole v externej forme štúdia. Súčasne si dovoľujeme vysloviť poďakovanie našej bývalej kolegyni a organizátorke Profesia Days Mgr. Oľge Nozdrovickej za akčný prístup k umožneniu prezentácie školy a využitiu ponúkaných služieb v zóne oddychu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a DEŇ ZDRAVIADňa 6. februára 2013 sa konal na našej škole „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ a „DEŇ ZDRAVIA“ spojený s prezentáciou študijných odborov a učebného odboru aktivovaných na škole. Umocnený bol humánnou akciou – odberom krvi realizovaným mobilnou jednotkou Národnej transfúznej stanice, Bratislava.

Učitelia a žiaci osobne vítali, informovali a sprevádzali školou všetkých záujemcov o denné a externé štúdium. Poskytli exaktné informácie, ktoré zorientovali jednotlivcov v ich študijných zámeroch.

V rámci tohto dňa naši žiaci realizovali pre verejnosť merania tlaku krvi, pulzu, telesnej teploty, hmotnosti vrátane výpočtu BMI, tuku v organizme a glykémie.

Profesionálnym krédom „Dňa otvorených dverí“ bola vysoko humánna myšlienka:

„Dnes sme tu my pre Vás, raz tu budete Vy pre nás“.

Pozývame Vás posilniť zdravotnícke spoločenstvo, radi Vás privítame v školskom roku 2013/2014 v našich radoch.

Prezentácia Dňa župných škôl - NC Avion - 25. január 2013


Župné školy Bratislavského samosprávneho kraja, v sieti ktorých je zaradená aj naša SZŠ na Strečnianskej 20, Bratislava sa zúčastnili prezentačnej akcie, zorganizovanej BSK pre žiakov základných škôl, prostredníctvom medializácie pri rozhodovaní sa o budúcom povolaní. Naša škola sa prezentovala formou stacionárneho stánku a ukážkami modelových situácií z prvej pomoci na pódiu.

Žiaci základných škôl boli informovaní, že v školskom roku 2012/2013 sa budú konať prijímacie skúšky na všetkých stredných školách bez výnimky pre štúdium v školskom roku 2013/2014.

Učitelia a žiaci našej školy intenzívne, s osobným zanietením reprezentovali školu a jej aktivity záujemcom o štúdium a médiám.

Imatrikulácia 2012


Piatok 7. decembra 2012 bol jeden z mála piatkov klasicky prežitých na našej škole. Niesol sa v intenciách Imatrikulácie žiakov prvého ročníka, denného štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent. Druháci prijímali do cechu žiactva každého prváka vtipnou úlohou – jeho osobnou prezentáciou. Žiakom aj učiteľom sa prihovorila PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH zástupkyňa riaditeľky školy.

HALLOWEEN NA ZDRAVOTKE


Sú tradície a kultúrne vzorce, ktoré si treba uchovať. My sme sa v II. ročníku halloweenskej súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, pred jesennými prázdninami, opäť stretli vo vestibule školy so žiakmi denného štúdia. Redakčná rada školského časopisu Kyslík v spolupráci so žiackou školskou radou a vedením školy dňa 30. októbra 2012 zorganizovali „Halloween na zdravotke“.


Súťaže sa zúčastnilo 13 skupín zo všetkých ročníkov denného štúdia. Šiesti výhercovia boli odmenení zaslúženou cenou. Každý účastník dostal, aj keď malú ale sladkú odmenu. Cenou útechy boli malé čokolády na zaplátanie srdca bôľu.

Otvorenie školského roka 2012/2013


Školský rok 2012/2013 sa pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy začal slávnostným otvorením  štátnou hymnou SR, príhovorom riaditeľky školy Mgr. Evy Drobnej a reprodukovaným príhovorom ministra MŠVVaŠ SR Dušana Čaploviča.


Žiaci denného a externého štúdia

 Mgr. Eva Drobná - riaditeľka školy, PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH – zástupkyňa riaditeľky


Časť pedagogického zboru


Incheba


SZŠ, Strečnianska 20 v Bratislave bola jedným zo spolupracujúcich organizácií na realizácii medzinárodnej konferencie „VI. Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta“, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. 9. 2012 v SLOVMEDICA a NON-HANDICAP 2012, INCHEBA EXPO Bratislava pod záštitou ministra MŠVVaŠ SR Dušana Čaploviča. Škola sa prezentovala posterom o histórii a smerovaní školy, žiaci poskytovali odborné poradenstvo pri meraní fyziologických funkcií.Konferencia


V dňoch 4.–5. októbra 2012 sa konali „XXX. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.“ SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava bola spoluorganizátorom tohto podujatia, na ktorom participovali žiačky II. DVS, III. DVS triedy a učiteľky Mgr. Zlatica Tongelová a PhDr. Anna Faborová. Aktívnu účasť na tejto konferencií mala PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH, ktorá so spoluautorkami prezentovala poster „Narušená stratégia komunikácie s detským pacientom v dôsledku traumatickej udalosti.“