szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy 2013/2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a DEŇ ZDRAVIA

11. február 2014
Učitelia a žiaci osobne vítali, informovali a sprevádzali školou všetkých záujemcov o denné a externé štúdium. Poskytovali informácie, ktoré zorientovali jednotlivcov v ich študijných zámeroch. V rámci tohto dňa žiaci realizovali pre verejnosť merania tlaku krvi, pulzu, telesnej teploty, hmotnosti vrátane výpočtu BMI, tuku v organizme a glykémie. Obe aktivity humanizoval – odber krvi realizovaný mobilnou jednotkou Národnej transfúznej stanice, Bratislava.
Profesionálnym krédom „Dňa otvorených dverí“ bola vysoko humánna myšlienka:

„Dnes sme tu my pre Vás, raz tu budete Vy pre nás“.

Pozývame Vás posilniť zdravotnícke spoločenstvo, radi Vás privítame v školskom roku 2014/2015 medzi nami.
DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

24. január 2014 – Avion – obchodné centrum
Župné školy Bratislavského samosprávneho kraja, do ktorých je zaradená aj naša SZŠ na Strečnianskej 20, Bratislava sa zúčastnili prezentačnej aktivity organizovanej BSK pre žiakov základných škôl. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prostredníctvom prezentácie jednotlivých škôl obraz v rozhodovaní sa o budúcom povolaní. Učitelia a žiaci sprostredkovali záujemcom exaktné informácie o štúdiu na našej škole a jej aktivitách.
Imatrikulácia 2013

V historický dátum na svätého Mikuláša dňa 6. decembra 2013 sa konala na našej škole Imatrikulácia žiakov prvého ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Prváci boli prijímaní do cechu žiakov pripravujúcich sa na zdravotnícke povolanie.
Halloween na zdravotke 2013

Tradičnú hallowen-party „Hallowen na zdravotke“ sme zorganizovali už po tretíkrát v spolupráci s Redakčnou radou školského časopisu Kyslík, žiackou školskou radou a vedením školy dňa 28. októbra 2013. Súťaže sa zúčastnilo 15 skupín žiakov denného štúdia. Najkrajšie tekvice boli ocenené sladkou odmenou a vyjadrením uznania zo strany členov poroty, ktorú tvorili zamestnanci školy.
Svetový deň srdcaOtvorenie školského roka 2013/2014

otvorila riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná príhovorom, ktorá srdečne privítala žiakov denného a externého štúdia, rodičov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy. Žiakom prvých ročníkov predstavila pedagogický zbor a zaželala im rýchlu adaptáciu v nových podmienkach ich vzdelávacieho zámeru. Žiakom vyšších ročníkov popriala progresívnu pracovnú klímu a tvorivú atmosféru vo vzdelávaní počas celého školského roku 2013/2014.