szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Slávnostné oceňovanie učiteľov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja

Telom i dušou vzdelávateľ, poradca, mnohokrát i rodič je status učiteľa súčasnej spoločnosti. Cena tohto človeka je na trhu práce nízka, no morálne vie naša spoločnosť oceniť jeho kvality. Župan BSK Ing. Pavol Frešo so spolupracovníkmi participujúcimi v oblasti vzdelávania prejavil úctu, vďaku a pozornosť dvadsiatim učiteľom stredných škôl BSK, ktorých dňa 14. apríla 2016 ocenil diplomom za kvalitnú a dlhoročnú prácu v školstve. V spolupráci s Konzervatóriom na Tolstého ulici v Bratislave a inými školami BSK pripravili slávnostný akt oceňovania, umocnený zaujímavým kultúrnym programom a spoločenským stretnutím.Z našej školy bola ocenená PhDr. Erika Hallonová - erudovaná učiteľka s vysokým morálnym kreditom, vrátane osobnostných charakteristík. Profesionálny pedagóg, vyprofilovaná triedna učiteľka, usmerňujúca žiakov k dosahovaniu kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov. Odborníčka na pragmatickú komunikáciu v anglickom jazyku, sprostredkovávajúca žiakom exaktné teoretické vedomosti a praktické komunikačné zručnosti. V školstve odpracovala 35 rokov ako kvalifikovaný pedagóg a svoj plnohodnotný život prežila medzi žiakmi a v kruhu svojej rodiny, ktorá jej vytvára priestor pre sebarealizáciu.
Nech je učiteľ učiteľom, lekár lekárom, úradník úradníkom, šofér šoférom, kuchár kuchárom, no nech sú to ľudia s veľkým srdcom a vzájomným porozumením. Všetkým patrí úcta a prejav vďaky od spoločnosti, za ich statočnú prácu pre blaho nás všetkých.