szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy, 2016/2017

[26. - 28. jún 2017] – Kurz pohybových aktivít zameraný na letné športy
Žiaci absolvovali športovo-vedomostné trojdnie. Program kurzu obohatili členovia Čestnej stráže prezidenta SR, ktorí pripravili pre žiakov atraktívne ukážky z ich pracovnej činnosti a ponúkli im účasť v dostupných aktivitách.

[9. jún 2017] – Rande so svojím mestom
Aktivisti, dobrovoľníci, mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajné ako naše mesto vyzerá, nám opakovane pomohli revitalizovať exteriér školy. Ponatierali ploty, brány...

[29. máj 2017] – Účelové cvičenie na Ochranu života a zdravia
Žiaci I. A, I. B a II. ZA absolvovali druhé a štvrté účelové cvičenie, ktorého program pripravila učiteľka telesnej a športovej výchovy Mgr. Anna Repková.

[24. máj 2017] – EKOTOPFILM – Hotel TATRA Bratislava
Festival filmov s problematikou ekologizácie našej planéty a jej udržateľného rozvoja absolvovali žiaci I. A, I. B a II. ZA...

[16. máj 2017] – Vodárenské múzeum Sihoť
V rámci inovatívnych metód a foriem výučby v chémii, žiaci I. A a I. B ZA absolvovali exkurziu s učiteľmi RNDr. Silviou Moravčíkovou a Mgr. Marekom Kramárom, PhD., kde získali obraz o zdrojoch pitnej vody na území mesta Bratislavy.

[5. máj 2017] – Deň Zeme
Ako si chrániť našu Zem sme sa učili pod tútorstvom žiakov II. DVS, ktorí v spolupráci s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou pripravili program revitalizácie okolia našej školy.

[19. apríl 2017] – Deň narcisov
Žiaci II. ZA, III. A. ZA a III. B ZA s učiteľkou Mgr. Silviou Pozsárovou zrealizovali na území mesta Bratislavy v spolupráci s Ligou proti rakovine aktivitu národného charakteru na podporu prevencie a liečby nádorových ochorení.

[5. apríl 2017] – DSS prof. Karola Matulaja pre deti a dospelých
V Domove sociálnych služieb profesora Karola Matulaja v Bratislave absolvovali exkurziu žiaci III. DVS s triednou učiteľkou Mgr. Zlaticou Tongelovou.

[16. marec 2017] – Exkurzia - nemocnica Speising, Viedeň
Spoznávať a vidieť nové skutočnosti mali možnosť žiaci I. DVS spolu s učiteľkami PhDr. Renátou Puškárovou, PhDr. Annou Faborovou a PhDr. Luciou Lieskovskou, ktorí navštívili ortopedickú nemocnicu Speising vo Viedni.

[15. marec 2017 ] – Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s MZ SR organizovali konferenciu Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivost - IHCO...

[14. – 15. marec 2017] – Písomné maturitné skúšky 2017
Maturanti našej školy odprezentovali svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka a z cudzích jazykov podľa svojich schopností. Spočiatku sa báli, neskôr boli vyrovnaní s realitou a následne budú čakať na výsledky. Držme im palce, aby im všetko dobre dopadlo, aby mohli pristúpiť k zelenému stolu a odísť do praxe alebo študovať a splniť si svoj študijný zámer.

... zmaturuj a venuj sa tomu, k čomu inklinuješ , kam ťa smeruje život a tvoje JA ...

[14. február 2017] – Deň otvorených dverí - Deň zdravia – Valentínska kvapka krvi
Žiaci základných škôl a bratislavská verejnosť mali možnosť nazrieť do našej školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý umocnili sprievodné aktivity Deň zdravia a Valentínska kvapka krvi. Do školy počas dňa prichádzali rodičia s deťmi, aby si prezreli školu a získali informácie o štúdiu, o ktoré ich deti prejavili záujem.
[25. – 27. január 2017] – Kurz zameraný na zimné športy
Žiaci I. A a B ZA, ktorí sa nezúčastnili LVVK mali náhradný program. Absolvovali turistické vychádzky do prírody, orientované na overenie fyzickej zdatnosti v zmenených klimatických podmienkach počas realizácie zimných pohybových a orientačných hier. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia a asistentka školy, ktorí aktívne participovali v jednotlivých formách aktivít.
[26. január 2017] – Prednáška o zdravej výžive a životnom, štýle
Každého zdravotníka zaujíma fyziológia ľudského organizmu, aby „fungoval“ bezchybne, potrebuje kvalitné „palivo“. O tom, ako sa stravovať a dodržiavať zdravý životný štýl nám prišla na pozvanie PhDr. Renáty Puškárovej odprednášať PhDr. Katarína Skybová odborníčka na zdravý životný štýl.

[23. – 27. január 2017] – LVVK Rajecké Teplice
Žiaci I. A ZA a I. B ZA s učiteľkami Mgr. Annou Repkovou a Mgr. Monikou Peczovou sa zúčastnili lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu (LVVK). Ubytovaní boli v rekreačnom zariadení Paradise Rajecké Teplice – Kunerad. Brázdiť sneh chodili do lyžiarskeho centra Fačkovské sedlo, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi pohoriami Malá Fatra na severovýchode a Strážovské vrchy na juhozápade. Žiaci i učiteľky mali veľa neopakovateľných zážitkov a majú na čo spomínať.

[23. január 2017] – Prednáška k darcovstvu krvi
Zamestnankyňa NTS Bratislava Bc. Kristína Lizáková poučila našich žiakov o kritériách pre odber krvi v rámci prvodarcovstva a opakovaného darcovstva krvi . Pripravila ich tak k aktivite, ktorú zorganizuje spolu s našou školou 14. 02. 2017 ako Valentínsku kvapku krvi, ktorá je spojená s Dňom otvorených dverí na našej škole.
[20. január 2017] – Deň župných škôl v Avione
Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje prezentáciu stredných škôl pre žiakov základných škôl ako informatórium pre ich rozhodovanie o budúcom povolaní. Uvedenej aktivity sa každoročne zúčastňuje aj naša škola v snahe získať žiakov pre štúdium do jednotlivých študijných odborov, ktorých absolventi neplnia rady nezamestnaných.

[23.12.2016 - 5.1.2017] – Vianočné prázdniny
Nech vianočným želaním a splneným snom je, aby lásku a žiarivý pocit vianočných sviatkov zažíval každý z nás po celý budúci rok. Z úprimného srdca želá

Mgr. Eva Drobná
riaditeľka školy

[22. december 2016] – Riaditeľské voľno pre žiakov Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná empaticky vníma potreby žiakov a deň pred Vianočnými prázdninami im udelila riaditeľské voľno, aby pocítili čarovnú atmosféru Vianoc...

[21. december 2016] – Študentské Vianoce Bohatý program na predvianočné aktivity mali žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, ktorí v uliciach Bratislavy vnímali čaro Vianoc...

[12. december 2016] – Múzeum židovskej kultúry Žiaci II. ZA s učiteľkami Mgr. Beatou Habánovou a Mgr. Silviou Pozsárovou absolvovali formou zážitkového učenia v rámci výchovy k ľudským právam návštevu stálej expozície Judaistiká s odborným výkladom v Múzeu židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave.

[7. december 2016] – Imatrikulácia žiakov
Do stavu študentského boli prijatí žiaci prvých ročníkov z tried I. A ZA, I. B ZA a I. DVS. Žiaci II. ZA a II. DVS im pripravili paletu prijímacích vstupov, ktorými sa etablovali medzi žiakov našej školy.
[2. december 2016] – Aká si krásna - motivačný koncert
Žiaci 1. – 4. roč. ZA – absolvovali motivačný koncert „Aká si krásna“ zameraný na environmentálnu problematiku, rasizmus, drogy a medziľudské vzťahy v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave v doprovode učiteľov Mgr. Moniky Peczovej, PaedDr. Márie Mihálechovej, PhD., Mgr. Moniky Gelenekyovej, PhDr. Eriky Hallonovej, Mgr. Beaty Habánovej a PhDr. Gabriely Pénzesovej.
[29. november 2016] – Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
Do 5. ročníka celoslovenského projektu sa zapojilo 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Žiaci prvých až tretích ročníkov prispeli do tejto aktivity vlastnoručne vyrobenými záložkami.

[29. november 2016] – Ortopedická nemocnica Speising Viedeň
Žiaci III. DVS s triednou učiteľkou Mgr. Tlaticou Tongelovou, učiteľkou odborných predmetov PhDr. Oľgou Füleovou a riaditeľkou školy Mgr. Evou Drobnou absolvovali odbornú exkurziu v Otropedickej nemocnici Speising vo Viedni.

[29. november 2016] – Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
Do 5. ročníka celoslovenského projektu sa zapojilo 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami...

[22. november 2016] – Hospic Plamienok
Návštevu zariadenia absolvovali žiaci II. DVS s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou. Zamestnanci im ukázali priestory...

[25. november 2016] – Stužková slávnosť žiakov IV. ZA
Naši maturanti, žiaci IV. ZA mali stužkovú na Miestnom úrade v Čunove. Prihovorili sa im pani riaditeľka Mgr. Eva Drobná, triedna učiteľka Mgr. Beata Habánová a maturitné stužky pokrstila...

[24. november 2016] – Exkurzia Spaľovňa odpadu OLO - Vlčie hrdlo Bratislava
Žiaci I. A, B ZA sa zúčastnili exkurzie v Spaľovni odpadu OLO vo Vlčom hrdle. Videli, čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zberného kontajnera...

[16. november 2016] – Silná ruka
Výber žiakov našej školy nás reprezentoval na aktivite Silná ruka, ktorú organizovala Slovenská asociácia pretláčania rukou...

[14. november 2016] – Deň otvorených dverí
Každoročne naša škola organizuje pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu študijných odborov, ktoré môžu navštevovať a pripravovať sa tak, na svoje budúce povolanie v zdravotníckom smerovaní.

[14. november 2016] – Spoločnosť AGEL SK
Patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, ...

[14. november 2016] – Stop dekubitom
Aktivitu organizoval NÚSCH, a.s. v Bratislave. Zúčastnili sa jej žiaci II. DVS s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou.

[10. - 13. november 2016] – Bibliotéka – Pedagogika – knižný veľtrh
V priestoroch výstaviska Incheba - Bratislava sa konal najväčší knižný veľtrh v SR – prezenčno-predajná výstava kníh.

[9. november 2016] – Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia
Teritórium Malých Karpát preskúmali žiaci I. A, B a II. ZA s učiteľmi našej školy Mgr. Annou Repkovou, Mgr. Monikou Gelenekyovou a Mgr. Marekom Kramárom, PhD.

[27. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre žiakov ZŠ Dubová, Bratislava
Už aj žiaci základných škôl sa chcú naučiť poskytovať prvú pomoc. V tejto problematike im pomohli naši žiaci III. A ZA za prítomnosti učiteliek PhDr. Anny Faborovej, Mgr. Moniky Gelenekyovej a asistentky Evy Zemanovičovej.

[25. október 2016] – Halloween na zdravotke
Spríjemnením jesenného obdobia bola halloweenská aktivita žiakov na našej škole. Svoje nápady žiaci prezentovali vyrezávaním tekvíc, ktoré zdobili školu počas tohto obdobia.

[18. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre vojakov Čestnej stráže prezidenta SR
Na požiadanie plk. Ing. Miroslava Ištvána veliteľa vojakov Čestnej stráže prezidenta SR boli Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, Eva Zemanovičová asistentka a zástupkyňa riaditeľky PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH prezentovať ukážky prvej pomoci vojakom, poskytujúcim svoje služby prezidentovi SR.

[13. október 2016] – Testovanie žiakov IV. ZA – psychologický test pripravenosť na štúdium na VŠ
Žiaci IV. ZA absolvovali psychologické testovanie ich pripravenosti na štúdium na vysokej škole. Aktivitu každoročne organizujú PhDr. Eva Veselská výchovná poradkyňa a PhDr. Oľga Kapcárová školská psychologička.

[27. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre žiakov ZŠ Dubová, Bratislava
Už aj žiaci základných škôl sa chcú naučiť poskytovať prvú pomoc. V tejto problematike im pomohli naši žiaci III. A ZA za prítomnosti učiteliek PhDr. Anny Faborovej, Mgr. Moniky Gelenekyovej a asistentky Evy Zemanovičovej.

[25. október 2016] – Halloween na zdravotke
Spríjemnením jesenného obdobia bola halloweenská aktivita žiakov na našej škole. Svoje nápady žiaci prezentovali vyrezávaním tekvíc, ktoré zdobili školu počas tohto obdobia.

[18. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre vojakov Čestnej stráže prezidenta SR
Na požiadanie plk. Ing. Miroslava Ištvána veliteľa vojakov Čestnej stráže prezidenta SR boli Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, Eva Zemanovičová asistentka a zástupkyňa riaditeľky PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH prezentovať ukážky prvej pomoci vojakom, poskytujúcim svoje služby prezidentovi SR.

[13. október 2016] – Testovanie žiakov IV. ZA – psychologický test pripravenosť na štúdium na VŠ
Žiaci IV. ZA absolvovali psychologické testovanie ich pripravenosti na štúdium na vysokej škole. Aktivitu každoročne organizujú PhDr. Eva Veselská výchovná poradkyňa a PhDr. Oľga Kapcárová školská psychologička.

[10-13. október 2016] – Študentský veľtrh Akadémia &VAPAC – AEGON aréna Bratislava
Do aktivity Mestskej časti Bratislava – Petržalka bola zainteresovaná aj naša škola. Žiaci II. DVS a učitelia prezentovali problematiku ochrany a podpory zdravia petržalským seniorom.

[10. október 2016] – IX. Petržalský seniorfest 2016
Komplexné výstavné podujatie v oblasti zdravotníctva na Slovensku navštívili naši žiaci a učitelia za účelom aktualizovania si vedomostí a získania uceleného prehľadu o nových zdravotníckych technológiách...

[6-8. október 2016] – SLOVMEDICA a NON-HANDICAP 2016
Už aj žiaci základných škôl sa chcú naučiť poskytovať prvú pomoc. V tejto problematike im pomohli naši žiaci III. A ZA za prítomnosti učiteliek PhDr. Anny Faborovej, Mgr. Moniky Gelenekyovej a asistentky Evy Zemanovičovej.

[4. október 2016] – Hospic Plamienok
Návštevu zariadenia absolvovali žiaci III. DVS s učiteľkami Mgr. Zlaticou Tongelovou a PhDr. Annou Faborovou.

[29. september 2016] – 10. ročník kampane MOST / Deň srdca
Edukačná kampaň MOST je každoročne zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukazuje na možnosti prevencie so zameraním sa na zdravý životný štýl.

[24. september 2016] – Športový deň zahraničných obchodných komôr na Slovensku
Dozvedeli sa o nás, že sme dobrí v poskytovaní prvej pomoci. Pozvali nás na zaujímavú akciu, kde sme prezentovali ukážky prvej pomoci a súčasne si naživo odskúšali aj jej poskytovanie v teréne.

[16. september 2016] – Slovenská pedagogická knižnica
Exkurzia žiakov III. DVS do novozriadených priestorov centra vzdelanosti v blízkosti školy na Halovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Petržalka bola hodnotnou aktivitou...

[14. september 2016] – Rovinčianska kvapka krvi
Žiaci III. DVS spolu s asistentkou Evou Zemanovičovou sa podieľali na odbere krvi dobrovoľných darcov v obci Rovinka...

[13. september 2016] – Aj dýchať treba vedieť
Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja - aktivita vyhlásená BSK, do ktorej sme sa zapojili ako jedna zo župných škôl...

[12-15. september 2016] – Kurz na ochranu života a zdravia
Žiaci III. A a B ZA triedy sa zúčastnili športových aktivít v malebnom prostredí Rajeckej Lesnej...

[5. september 2016] – Otvorenie školského roku 2016/2017
Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2016/2017.

[23. august 2016] – VI. ročník Župnej olympiády seniorov
Na šiestom ročníku Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili žiaci III. A ZA s učiteľkami PhDr. Annou Faborovou, Mgr. Evou Kabinovou a Mgr. Cecíliou Novodomcovou...