szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy, 2017/2018

[27. október 2017] – Nábor žiakov

Výchovná poradkyňa PhDr. Eva Veseslká, MPH a učiteľka odborných predmetov Mgr. Monika Peczová v spolupráci so PhDr. Gabrielou Habdákovou, PhD., MPH zástupkyňou riaditeľky školy, zrealizovali prezentáciu študijného odboru zdravotnícky asistent žiakom 8. a 9. ročníka nasledovných základných škôl: 27. 10. 2017 ZŠ Záhorská Bystrica a ZŠ Stupava; 3. 11. 2017 ZŠ Kuchyňa a ZŠ Lozorno; 10. 11. 2017 ZŠ Rohožník a ZŠ Záhorácka ulica Malacky. Účelom prezentácie bolo osloviť mladú generáciu a prebudiť v nich sociálne cítenie k zdravotníckemu povolaniu.

[25. október 2017] – 7. ročník Halloween na zdravotke
Halloween na zdravotke spestril jesenné dni žiakom a zamestnancom školy. Kreativita žiakov pri tvorbe hellovinskych príšeriek bola nadštandardná. Tekvice zdobili exteriér školy a pútali pozornosť obyvateľov Petržalky.
[25. október 2017] – Dezinfekcia a umývanie rúk

Firma Hartman Rico, spol. s.r.o v zastúpení Mgr. Máriou Vatkertyovou sprostredkoval našim žiakom I. ZA a I. DVS prezentačnú aktivitu spojenú s umývaním a dezinfekciou rúk. Žiaci mali možnosť sa naučiť účinnému umývaniu rúk a správnej dezinfekcii pre osobný i profesionálny život. Dlhodobá spolupráca firmy a školy má charakter profesionálnej tradície a cyklicky napomáha žiakom a učiteľom odborných predmetov našej školy v získavaní nových informácii použiteľných v zdravotníckej praxi.

[20. október 2017] – Vesmírna konferencia

Na pôde Gymnázia na Tomášikovej ul., v Bratislave sa konala konferencia v problematike vesmíru a skúmania vesmírneho sveta. Aktivita bola iniciovaná BSK, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a PaedDr. Máriou Mihálechovou, PhD.

[16. október 2017] – spojenie služieb a súčasnej techniky

Pre žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent zorganizovala PhDr. Anna Faborová učiteľka odborných predmetov prezentačnú prednášku o informačných a komunikačných technológiách a možnostiach profesionálnej komunikácie s pacientom/klientom v domácom prostredí ako aj v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Prezentáciu zrealizovala firma tnTEL, s.r.o. zaoberajúca sa integrovanou komunikáciou.

[10. október 2017] – X. ročník Petržalský SeniorFest 2017
V rámci Mesiaca úcty k starším sa v Kultúrnych zariadeniach Petržalky konal 10. ročník Petržalského SeniorFestu. Sprievodnou aktivitou bola sekcia „Chráň si svoje zdravie“ - blok prednášok v Dennom centre na Gercenovej ulici č. 8 v Bratislave, ktorý dopĺňali žiačky II. DVS meraním tlaku krvi a odberom glykémie. Sprevádzala ich triedna učiteľka PhDr. Renáta Puškárová.
[10. október 2017] – Deň otvorených dverí
Škola zorganizovala pre žiakov základných a stredných škôl informačný vstup o študijných odboroch aktivovaných na škole. Umožnila záujemcom o štúdium prezrieť si interiér školy a získať potrebné informácie k voľbe budúceho zdravotníckeho povolania.
[9. október 2017] – „Rovinčianska kvapka krvi“
Žiaci IV. B ZA spolu s asistentkou Evou Zemanovičovou sa podieľali na odbere krvi dobrovoľných darcov v obci Rovinka pod názvom „Rovinčianska kvapka krvi“. Svojimi aktivitami prispeli k úspešnosti akcie, ktorú organizovali obec, Slovenský zväz záhradkárov v Rovinke a Národná transfúzna služba SR – Bratislava Ružinov.
[7. október 2017] – Biela noc
Žiaci IV. B ZA sa zúčastnili festivalu nočného umenia – umeleckých žánrov formou vizuálneho umenia v uliciach Bratislavy.
[26. september 2017] – Exkurzia v Čističke odpadových vôd Bratislava Petržalka (ČOV)
Žiaci 1. ZA triedy absolvovali exkurziu v Čističke odpadových vôd v Petržalke, patriacej pod Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Žiaci mali možnosť vidieť spôsob čistenia odpadových vôd z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec, Čunova a piatich rakúskych pohraničných obcí.
Excpozícia Human Body 2017

Žiaci našej školy spolu s učiteľmi mali možnosť navštíviť expozíciu Human Body na výstavisku Incheba Bratislava, na ktorej mohli konfrontovať svoje vedomosti z predmetov anatómia a fyziológia, ako aj biológia z vystavovanými exponátmi.

[14. september 2017] – Športujúce mesto – škola v pohybe – „Chôdza – prvý krok k pohybu“
Do aktivity vyhlásenej BSK sa zapojili žiaci a učitelia našej školy formou 20 min. vychádzky po školskom dvore. Všetci si okysličili pľúca s mozgom a následne pokračovali vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.
[11. - 13. september 2017] – Kurz na ochranu života a zdravia
Žiaci III. ZA s učiteľkami Mgr. Annou Repkovou a Mgr. Monikou Gelenekyovou sa zúčastnili športovo-spoločenských aktivít naprojektovaného kurzu. Kondičnú prípravu a sebaobranu sa naučili hravou formou žiaci s vojakmi hradnej stráže prezidenta SR
[4. september 2017] – Otvorenie školského roku 2017/2018
Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2017/2018. Žiakom predstavila manažment školy a učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.