szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zo života školy, 2017/2018

[22. jún 2018] – Uvítali sme siedmakov
Možnosť spestriť si vyučovanie biológie človeka uvítali siedmaci zo ZŠ Sv. rodiny na Gercenovej ul. v Bratislave. Našu ponuku prijali v období konca klasifikačného obdobia a svoje vedomosti si overili v našej VAUčebni. Prišli žiaci so svojimi učiteľkami a sledovali anatómiu človeka nezvyčajným spôsobom formou 3D reality. Hravými aktivitami im to priblížili učiteľky odborných predmetov PhDr. Anna Faborová a PhDr. Iveta Valentová, PhD.
[13. jún - 15. jún 2018] – Kurz pohybových aktivít zameraných na letné športy
V prvý deň absolvovali žiaci II. ZA pochod v teréne po hrádzi smerom k dostihovej dráhe. Súčasťou pochodu boli konzultácie o poskytovaní prvej pomoci a využitia lužných lesov na športové aktivity a oddych pre verejnosť.
[5. jún 2018] – Olympijský deň
MŠ na Strečnianskej ul. v Petržalka, pre deti ktoré ju navštevujú usporiadali športovú akciu – Olympijský deň. Pre deti MŠ bolo potrebné prvú pomoc pri prípadných úrazoch. Pomoc zabezpečili naši žiaci II. ZA - Kováč Patrik, Blahovská Terézia, Pivarčová Patrícia s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou.
[1. jún 2018] – Ako sme oslávili Deň detí
Prvý jún sa ako Medzinárodný deň detí vo svete oslavuje od roku 1952. Jeho cieľom bolo (a stále je) „...urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.“ Urobiť deťom radosť a niečo ich naučiť sa rozhodli aj naši žiaci (hoci samy ešte deti). Žiaci druhého ročníka (v študijnom odbore zdravotnícky asistent) Terka Blahovská, Patrik Kováč, Lujza Košická, Kristína Vadóczová, Rebeka Puškárová a Patrícia Pivarčová sa zúčastnili akcie organizovanej riaditeľkou ZŠ v Rovinke a zaujímavou formou oboznámili deti so základmi poskytovania laickej prvej pomoci.
[22. máj 2018] – „SI POTREBNÁ VŽDY A VŠADE“
Žiaci I. A ZA triedy absolvovali exkurziu vo Vodárenskom múzeu, ktoré sa nachádza v priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Prostredníctvom filmu, fotografických dokumentov, modelov budov čerpacích a čistiacich staníc, technických zariadení, mali možnosť spoznať kolobeh vody počnúc jej čerpaním, distribúciou, čistením, končiac jej spätným návratom do prírody a históriu zásobovania vodou v Bratislave. Dozvedeli sa aj o najväčšom znečistení zdroja pitnej vody v Podunajských Biskupiciach v roku 1971, keď 8 mesiacov východná časť BA bola zásobovaná cisternami. Po prehliadke múzea žiaci prešli na ostrov Sihoť, kde videli prvú zo 40 studní a v podzemí zámočku prvú elektrickú čerpaciu stanicu v ktorej mali možnosť napiť sa čistej, osviežujúcej 12 stupňovej vody. Najväčšie prekvapenie ich však čakalo na konci exkurzie. Prejsť z čerpacej stanice tunelom pod ramenom Dunaja a ocitnúť sa na ceste do Devína.
[3. máj 2018] – Odmenou bol dobrý pocit
Túžba predškolákov spoznávať nové veci je obrovská. Žiaci II. DVS triedy spolu s učiteľkou odborných predmetov PhDr. Annou Faborovou im 3. mája pripravili atraktívny program, ktorým obohatili deti MŠ o vedomosti z prvej pomoci.
[19. apríl 2018] – 5. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky, Šumperk, Česká republika
Pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent na SZŠ v Šumperku zorganizovali olympiádu z problematiky klinickej propedeutiky. Z našej školy sa zúčastnili s dvoma prezentáciami žiaci II. ZA Patrik Kováč, Mária Budajová, Kristína Sághyová a Patrícia Pivarčová.
[17. apríl 2018] – „Orientačný beh o pohár župana BSK“
Každý zdravotnícky pracovník musí mať aj dobrú fyzickú kondíciu. Je potrebná pre jeho prácu a zároveň pravidelná pohybová aktivita prináša skvelú duševnú pohodu. Dňa 17. apríla 2018 výber žiakov našej školy si mal možnosť svoju „kondičku“ preveriť v „Orientačnom behu o pohár župana BSK“.
[13. apríl 2018] – Deň narcisov
Ulicami Bratislavy chodili aj naši žiaci a snažili sa svojou aktivitou vzbudiť záujem verejnosti, aby podporila zbierku na zlepšenie diagnostiky, liečby a starostlivosti o onkologických pacientov.
[6. apríl 2018] – Župan ocenil pedagógov
[29. marec 2018] – Deň zdravia v SPŠE na Zochovej ulici v Bratislave
Ľudské telo – jeho stavba a fungovanie zaujíma ľudí od nepamäti. SPŠE v spolupráci s našou školou, už niekoľko rokov participuje vo vzájomnej interakcii na výučbe prvej pomoci budúcich elektrotechnikov. Tento rok sme problematiku prvej pomoci obohatili o prvky výučby anatómie a fyziológie človeka, pomocou virtuálnej reality 3-D okuliarov.
[20. marec 2018] – VI. celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent
SZŠ v Banskej Bystrici zorganizovala prezentácie žiakov stredných zdravotníckych škôl v SR v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Problematiku predmetu zdravie a klinika chorôb rozčlenili do jednotlivých sekcií, kde sa mohli žiaci podľa vlastného výberu prihlásiť. Našu školu reprezentovali žiačky III. ZA Natália Csánová, Iveta Paulišincová s prezentáciou Úlohy zdravotníckeho asistenta pri ošetrovaní pacienta s poruchami vylučovania stolice. Na konferencii odznelo 17 zaujímavých tém z naprojektovanej problematiky. Sprevádzala ich triedna učiteľka Mgr. Monika Gelenekyová.
[19. marec 2018] – Odborná exkurzia v Českej republike
Žiaci 1. ročníka večerného štúdia odboru zdravotnícky asistent dňa 19. marca 2018 sa zúčastnili odbornej exkurzie v Českej republike. Navštívili dve mestá. V Rajhrade Dom na zmiernenie bolesti sv. Jozefa, ktorý patrí medzi najlepšie centrá pre paliatívnu liečbu v Českej republike.
[21. február 2018] – Deň zdravia
Sprievodnými aktivitami Dňa zdravia boli plánovaný odber krvi darcom mobilnou jednotkou NTS Bratislava, workshop študentov LFUK Bratislava s problematikou prevencie znamienok kože a prezentácie zahraničnej lektorky Mgr. Viery Gulovej s ponukou zahraničnej praxe pre nemecky hovoriacich žiakov.
[21. február 2018] – Deň otvorených dverí
Škola pripravila pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu jednotlivých študijných odborov, aby ponúkla záujemcom o štúdium ucelený obraz o študijných odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky záchranár a učebný odbor sanitár.
[16. február 2018] – Ocenenie študentov BSK
Za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity župan BSK Juraj Droba ocenil 55 najlepších študentov stredných škôl. Za našu školu bola nominovaná Nikola Hajtmánková žiačka III. DVS triedy.

Fotky

[26. január 2018] – II. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Žiaci našej školy prezentovali svoje praktické zručnosti získané štúdiom, poskytovaním merania krvného tlaku, tuku a glykémie poslancom a zamestnancom BSK. Súčasne ponúkli exkurz do modernej metódy na výučbu predmetu anatómia a fyziológia.
[19. január 2018] – Deň župných škôl
V obchodnom centre Avion sa konal 7. ročník prezentácie župných škôl BSK. Naša škola predstavila svoje študijné odbory a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou VAUčebne, ktorá bola zriadená na dvoch stredných zdravotníckych školách v SR v Bratislave a Michalovciach. Žiaci základných škôl a široká verejnosť si mohli odskúšať na modeloch odber krvi, meranie krvného tlaku a tuku.
[5. december 2017] – Imatrikulácia
Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.
[november 2017] – Dobrovoľníci
Žiačky II. ZA Mária Budajová, Dominika Hoffmanová, Zuzana Marciňáková, Patrícia Pivarčová a Kristína Sághyová sa stali dobrovoľnými opatrovateľmi seniorov v DSS na Mlynarovičovej ul. v Bratislave. Aktivity vyvíjajú vo svojom voľnom čase mimo vyučovania. Úspešne ich v tom podporuje a usmerňuje triedna učiteľka PaedDr. Mária Mihálechová, PHD.
[15. november 2017] – Prvá pomoc pre členov Čestnej stráže prezidenta SR
Naša škola spolupracuje s členmi Čestnej stráže prezidenta SR na spoločných aktivitách. Recipročne školíme členov Čestnej stráže prezidenta SR v prvej pomoci. Prvú pomoc im cyklicky sprostredkováva Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, ktorá im ponúkne najnovšie informácie z oblasti prvej pomoci a súčasne ich s nimi aj precvičí v odbornej učebni prvej pomoci.
[14. november 2017] – Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“
Riaditeľ odboru školstva BSK Ing. Roman Csabay odovzdal našej škole šek (finančná odmena na nákup učebných pomôcok na TŠV) za aktívnu účasť na aktivite: Športujúce mesto - škola v pohybe „Chôdza prvý krok k pohybu“, ktorý prevzali Mgr. Eva Drobná – riaditeľka školy a Mgr. Anna Repková učiteľka TŠV.
[2. november 2017] – 23. ročník Silnej ruky stredoškolákov – Západoslovenská oblasť
Výber žiakov za školu zrealizovala Mgr. Anna Repková učiteľka telesnej a športovej výchovy. V kategórii chlapcov do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Boris Sljuka žiak II. ZA.
[27. október 2017] – Nábor žiakov

Výchovná poradkyňa PhDr. Eva Veseslká, MPH a učiteľka odborných predmetov Mgr. Monika Peczová v spolupráci so PhDr. Gabrielou Habdákovou, PhD., MPH zástupkyňou riaditeľky školy, zrealizovali prezentáciu študijného odboru zdravotnícky asistent žiakom 8. a 9. ročníka nasledovných základných škôl: 27. 10. 2017 ZŠ Záhorská Bystrica a ZŠ Stupava; 3. 11. 2017 ZŠ Kuchyňa a ZŠ Lozorno; 10. 11. 2017 ZŠ Rohožník a ZŠ Záhorácka ulica Malacky. Účelom prezentácie bolo osloviť mladú generáciu a prebudiť v nich sociálne cítenie k zdravotníckemu povolaniu.

[25. október 2017] – 7. ročník Halloween na zdravotke
Halloween na zdravotke spestril jesenné dni žiakom a zamestnancom školy. Kreativita žiakov pri tvorbe hellovinskych príšeriek bola nadštandardná. Tekvice zdobili exteriér školy a pútali pozornosť obyvateľov Petržalky.
[25. október 2017] – Dezinfekcia a umývanie rúk

Firma Hartman Rico, spol. s.r.o v zastúpení Mgr. Máriou Vatkertyovou sprostredkoval našim žiakom I. ZA a I. DVS prezentačnú aktivitu spojenú s umývaním a dezinfekciou rúk. Žiaci mali možnosť sa naučiť účinnému umývaniu rúk a správnej dezinfekcii pre osobný i profesionálny život. Dlhodobá spolupráca firmy a školy má charakter profesionálnej tradície a cyklicky napomáha žiakom a učiteľom odborných predmetov našej školy v získavaní nových informácii použiteľných v zdravotníckej praxi.

[20. október 2017] – Vesmírna konferencia

Na pôde Gymnázia na Tomášikovej ul., v Bratislave sa konala konferencia v problematike vesmíru a skúmania vesmírneho sveta. Aktivita bola iniciovaná BSK, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Monikou Gelenekyovou a PaedDr. Máriou Mihálechovou, PhD.

[16. október 2017] – spojenie služieb a súčasnej techniky

Pre žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent zorganizovala PhDr. Anna Faborová učiteľka odborných predmetov prezentačnú prednášku o informačných a komunikačných technológiách a možnostiach profesionálnej komunikácie s pacientom/klientom v domácom prostredí ako aj v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Prezentáciu zrealizovala firma tnTEL, s.r.o. zaoberajúca sa integrovanou komunikáciou.

[10. október 2017] – X. ročník Petržalský SeniorFest 2017
V rámci Mesiaca úcty k starším sa v Kultúrnych zariadeniach Petržalky konal 10. ročník Petržalského SeniorFestu. Sprievodnou aktivitou bola sekcia „Chráň si svoje zdravie“ - blok prednášok v Dennom centre na Gercenovej ulici č. 8 v Bratislave, ktorý dopĺňali žiačky II. DVS meraním tlaku krvi a odberom glykémie. Sprevádzala ich triedna učiteľka PhDr. Renáta Puškárová.
[10. október 2017] – Deň otvorených dverí
Škola zorganizovala pre žiakov základných a stredných škôl informačný vstup o študijných odboroch aktivovaných na škole. Umožnila záujemcom o štúdium prezrieť si interiér školy a získať potrebné informácie k voľbe budúceho zdravotníckeho povolania.
[9. október 2017] – „Rovinčianska kvapka krvi“
Žiaci IV. B ZA spolu s asistentkou Evou Zemanovičovou sa podieľali na odbere krvi dobrovoľných darcov v obci Rovinka pod názvom „Rovinčianska kvapka krvi“. Svojimi aktivitami prispeli k úspešnosti akcie, ktorú organizovali obec, Slovenský zväz záhradkárov v Rovinke a Národná transfúzna služba SR – Bratislava Ružinov.
[7. október 2017] – Biela noc
Žiaci IV. B ZA sa zúčastnili festivalu nočného umenia – umeleckých žánrov formou vizuálneho umenia v uliciach Bratislavy.
[26. september 2017] – Exkurzia v Čističke odpadových vôd Bratislava Petržalka (ČOV)
Žiaci 1. ZA triedy absolvovali exkurziu v Čističke odpadových vôd v Petržalke, patriacej pod Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Žiaci mali možnosť vidieť spôsob čistenia odpadových vôd z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec, Čunova a piatich rakúskych pohraničných obcí.
Excpozícia Human Body 2017

Žiaci našej školy spolu s učiteľmi mali možnosť navštíviť expozíciu Human Body na výstavisku Incheba Bratislava, na ktorej mohli konfrontovať svoje vedomosti z predmetov anatómia a fyziológia, ako aj biológia z vystavovanými exponátmi.

[14. september 2017] – Športujúce mesto – škola v pohybe – „Chôdza – prvý krok k pohybu“
Do aktivity vyhlásenej BSK sa zapojili žiaci a učitelia našej školy formou 20 min. vychádzky po školskom dvore. Všetci si okysličili pľúca s mozgom a následne pokračovali vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.
[11. - 13. september 2017] – Kurz na ochranu života a zdravia
Žiaci III. ZA s učiteľkami Mgr. Annou Repkovou a Mgr. Monikou Gelenekyovou sa zúčastnili športovo-spoločenských aktivít naprojektovaného kurzu. Kondičnú prípravu a sebaobranu sa naučili hravou formou žiaci s vojakmi hradnej stráže prezidenta SR
[4. september 2017] – Otvorenie školského roku 2017/2018
Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2017/2018. Žiakom predstavila manažment školy a učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.