szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Archív 2018/2019

2. september 2020 - Pre žiakov a učiteľov sa otvorili brány škôl...
Školský rok 2020/2021 otvorili na našej škole prezidentka SR pani Zuzana Čaputová, predseda BSK pán Juraj Droba, čelní predstavitelia BSK a riaditeľka školy pani Eva Drobná.
29. január 2020 - Deň otvorených dverí a Deň zdravia
Bránu školy sme otvorili všetkým záujemcom o študijné odbory denného a večerného štúdia a učebného odboru, ktoré sa študujú na našej škole. Žiakom ZŠ sme ponúkli informácie o študijných odboroch asistent výživy, masér, praktická sestra; žiakom SŠ sme predstavili študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra a ostatnú verejnosť sme informovali aj o učebnom odbore sanitár.
23. január 2020 - Prvá pomoc pre členov Čestnej stráže prezidentky SR
Čestná stráž je útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý stráži sídlo prezidentky SR a jej hostí. Muži čestnej stráže v priestoroch našej školy si obnovili poznatky z problematiky prvej pomoci pod vedením Mgr. Evy Kabinovej, ktorá ich naučila pragmaticky pristupovať k riešeniu problémov pri záchrane ľudského života.
6. december 2019 - Mikulášska párty
V piatok na Mikuláša sa uskutočnila na našej škole Mikulášska párty, ktorá bola obohatená kultúrnym programom našich nadaných žiakov. Žiaci denného štúdia sa zapojili do súťaže o "najkrajší vianočný veniec" a "najlepšie vianočné pečivo",. Svojimi výtvormi potešili všetkých prítomných nielen vizuálne, ale uspokojili najmä ich chuťové poháriky. V celej sále rozvoniaval vianočný punč s ovocím,  ktorý skvelo dopĺňal príjemnú atmosféru nášho dopoludnia.
1. december 2019 - Medzinárodný deň boja proti HIV/AIDS
V pondelok dňa 2. decembra 2019 sme si všetci na SZŠ pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV/ AIDS. Vo vestibule školy boli inštalované postery s problematikou HIV/AIDS so symbolickými červenými stužkami a výstava kreatívnych návrhov plagátov so symbolom červenej stužky.
15. november 2019 - Silná ruka 2019
Výber žiakov našej školy spolu s učiteľkou telesnej a športovej výchovy sa zúčastnil 25. ročníka súťaže Silná ruka. Konkurencia bola veľká, zúčastnených bolo 88 súťažiacich zo západoslovenskej oblasti SR. Naši žiaci sa umiestnili na 3., 6. a 7. mieste. Prví šiesti postupujú do celoslovenského kola v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce postupujúcim do vyššej súťaže.
13. november 2019 - Deň otvorených dverí
Brána školy sa otvorila žiakom základných škôl a ich zákonným zástupcom, aby mali možnosť nahliadnuť do študijných odborov, ktoré im škola ponúka v dennej forme štúdia. Najväčší záujem bol o študijný odbor praktická sestra, o ktorý prejavilo záujem 89 uchádzačov o štúdium, prevažne dievčat.
13. november 2019 - Meranie glykémie zamestnancom MU Petržalka
Žiaci III. DVS s triednou učiteľkou opakovane poskytovali svoje služby zamestnancom MÚ Petržalka v Bratislave, sídliaceho v Technopole. Merali im glykémiu, mali 200 odberov  a v rámci výchovy ku zdraviu ich edukovali, ako ovplyvniť hraničné hodnoty glykémie zmenou životosprávy – zvýšením fyzickej aktivity, znížením kalorickej hodnoty stravnej jednotky za deň a inými dostupnými metódami vhodnými pre homeostázu ľudského organizmu.
11. november 2019 - Sprievodná aktivita žiakov seniorom z Jednoty dôchodcov v Petržalke
Žiaci III. ZA merali tlak krvi seniorom pred výročnou schôdzou, čím prispeli k obohateniu jej programového spektra. Seniori boli vysokoaktívni, pozitívne pôsobiaci na svoje okolie ako aj na našich tretiakov. Aktivita priniesla obojstranne mnohé pozitíva. Seniori sa tešili z účasti našich žiakov a žiaci mali možnosť zhodnotiť: „ Kto je aktívny senior.“
11. november 2019 - Súťaž “Čo s klimatickou krízou?”
Príroda sa dokáže vysporiadať s mnohým odpadom, ale už je ho tak veľa, že každý jeden z nás musí začať od seba, redukovať množstvo odpadu, recyklovať, triediť a myslieť ekologicky. V rámci súťaže "Čo s klimatickou krízou ?", ktorú organizujú Recyklohry sme na hodinách biológie so žiakmi prvých a druhých ročníkov diskutovali a hľadali riešenia, ako môžeme aj my prispieť k riešeniu tohto problému.
8. november 2019 - Prvá pomoc pre žiakov ZŠ
Žiačky II. DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra vysvetlili a názorne predviedli základy prvej pomoci žiakom 1.až 4.ročníka v ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Ukážky boli zamerané na ošetrenie rán, popálenín, zlomenín, oživovanie a privolanie záchrannej služby.
24. október 2019 - Stolný tenis
Výber žiakov našej školy sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na gymnáziu A. Einsteina v Bratislave. Získali sme zaujímavé 5. miesto v kategórii chlapcov aj dievčat...
20. október 2019 - „Už sme na odbornej stáži!“
10 našich žiačok je na odbornej stáži vo Fakultní nemocnici Brno, Česká republika, ktorá sa začala 07. 10. 2019 a končí 25. 10. 2019. Žiačky sa stali súčasťou zdravotníckeho tímu na vybraných klinikách – Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, Interní kardiologická klinika, Chirurgická klinika a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství.
16. október 2019 - Župné školy v Malackách
Záhorie je kantonálne najväčšou lokalitou pri Bratislave. Žije v nej veľa obyvateľstva, mnoho rodín s deťmi, ktoré sa orientujú vo svojom budúcom povolaní aj na zdravotníctvo. Mesto Malacky ponúklo na prezentáciu župných škôl BSK športovú halu Malina.
16. október 2019 - Deň záchrany života
Nákupné centrum Eurovea v Bratislave poskytlo priestor pre výučbu prvej pomoci žiakom základných a stredných škôl. Naši žiaci II. A a II. B zo študijného odboru zdravotnícky asistent sa zúčastnili uvedenej aktivity. Spolu s učiteľmi si mali možnosť vyskúšať trenažovanú prvú pomoc, orientovanú na deti i dospelých, podľa najmodernejších postupov využívaných v praxi.
10. október 2019 - Župné školy v Senci
Prezentácia župných škôl sa v Senci konala na SOŠ automobilovej a podnikania. Hosťujúca škola ponúkla priestor žiakom základných škôl na živý vstup do teritória župných škôl. Záujemcovia o stredoškolské štúdium mali možnosť nazrieť do prípravy žiakov na gymnáziách a do  jednotlivých študijných odborov na stredných odborných školách.
8. október 2019 - Župné školy v Pezinku
Pokračovanie cyklu prezentácií bolo situované do Domu kultúry v Pezinku, do lokality blízko Bratislavy s početným osídlením obyvateľstva v produktívnom veku, ktorých rodiny majú deti rozhodujúce sa o svojom budúcom povolaní.
4. október 2019 - Župné školy v Avione
Cieľom prezentácie bolo ponúknuť žiakom základných škôl zorientovať sa v problematike voľby svojho budúceho povolania. Všetky župné školy využili svoj potenciál, aby upútali, čo najväčšie množstvo deviatakov a ovplyvnili ich rozhodovanie, kam na strednú školu.
25. september 2019 - Župný športový deň
Vyhlasovateľom i organizátorom prvého ročníka športovej aktivity bol BSK. Žiaci župných škôl súťažili v rôznych športových disciplínach – v atletike, florbale i plážovom volejbale. Výber našich žiakov sa umiestnil na 4. mieste v plážovom volejbale. Naša škola sa prezentovala trenažovanou ukážkou ako správne používať automatický externý defibrilátor pri záchrane ľudského života, ktorý je súčasťou letísk, obchodných centier a iných verejných priestranstiev, kde má dosah aj laická verejnosť.
23. september 2019 - Cezpoľný beh – okresné kolo
Športovej aktivity – cezpoľného behu okolo Draždiaka sa zúčastnil výber žiakov našej školy. Dievčatá behali 2040 m a chlapci 4080 m. Žiačka I. AV/MAS získala od organizátorov cenu FAIR PLAY za pomoc, ktorú poskytla účastníčke pri behu, ktorá sa ocitla v stave náhlej vyčerpanosti. Ďakujeme.
5. september 2019 - Poučenie žiakov a zamestnancov školy o BOZP a PO
Erudovaní technici BOZP a PO školili žiakov a zamestnancov školy ako dodržiavať a neporušovať predpisy BOZP a PO pri prácach/činnostiach v škole i počas praktického vyučovania. Ponúkli nový náhľad na prevenciu a minimalizovanie úrazovosti i udalostí súvisiacich s bezpečným výkonom práce na pracovisku.
2. september 2019 - Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
Nové študijné odbory – asistent výživy, masér a praktická sestra aktivované v školskom roku 2019/2020 na našej škole prilákali viac žiakov do radov zdravotníkov. Konečne sme pocítili dlho očakávaný prílev väčšieho počtu žiakov prvých ročníkov. Teší to manažment školy, ako aj všetkých zamestnancov. Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná, naplnila svoje i spoločné predstavy učiteľov o väčšom počte žiakov v jednotlivých študijných odboroch, čo bolo, a i naďalej aj je, jej manažérskym zámerom v rozvoji školy.
19. jún 2019 - Absolventi
Po absolvovaní maturitných skúšok v študijnom odbore zdravotnícky asistent (denná aj večerná forma štúdia) a záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár opustilo bránu školy 39 maturantov a 14 sanitárov, ktorí budú pracovať v rôznych zdravotníckych zariadeniach, prípadne pokračovať v štúdiu v rámci osobného rozvoja. Želáme im úspešný štart v ich pracovnom i osobnom smerovaní.
10. jún 2019 - Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom
Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa konalo na našej škole za prítomnosti riaditeľky školy Mgr. Evy Drobnej, triednej učiteľky PhDr. Renáty Puškárovej, učiteľov zainteresovaných na výučbe, ako aj rodičov a priateľov absolventov. Do praxe sme vyprevadili 22 zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať svoje služby tým, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.
5. jún 2019 - Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava za rok 2018
Ocenenie úspešných žiakov Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava za rok 2018 v kategórii profesijná súťaž, voľný čas, zrealizoval Ing. arch. Matúš Vallo primátor hlavného mesta SR Bratislava. Z našej školy bola ocenená žiačka Darina Poláková (III. DVS) za aktívnu účasť a umiestnenie v súťaži Florence roka 2018 (4. miesto - prvá zo stredných zdravotníckych škôl SR) a získala ocenenie sestra s najväčším srdcom.
31. máj 2019 - Deň detí vo fitku!
BSK v rámci projektu „Deň detí vo fitku ! – Poď si na hoďku zacvičiť do fitka“ ponúkol žiakom v sprievode učiteľov zacvičiť si s profi trénermi na podporu fizična pre koncom školského roku.
28. máj 2019 - Rovinčanská kvapka krvi
Humánna aktivita „Rovinčanská kvapka krvi“ sa konala v dedine Rovinka – neďaleko Bratislavy. Naša škola v spolupráci s mobilnou jednotkou NTS v Bratislave už po 3-krát zúčastnila tohto vzácneho podujatia, ktoré prispelo k zviditeľneniu zainteresovaných subjektov a zatraktívneniu podujatia.
18. máj 2019 - Župná olympiáda
Sobota patrí k dňom oddychu, ale aj napriek tomu sa v Domove sociálnych služieb pre deti a v Rehabilitačnom stredisku ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava športovalo – konal sa 8. ročník Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
7. máj 2019 - Piknik učiteľov
Bratislavský samosprávny kraj so sídlom na Sabinovskej ulici v Bratislave je zriaďovateľom našej školy, ako aj iných stredných škôl. Ku školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prechováva úctu a pozitívny vzťah k práci učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl.
26. apríl 2019 - Deň Zeme
Žiaci a zamestnanci školy počas Dňa Zeme, ktorý sa konal na našej škole v náhradnom termíne - v piatok 26. apríla 2019 zveľaďovali okolie školy. Upravovali trávnaté plochy, výsadbu kvetov a kríkov, vyhrabávali lístie a zametali chodníky. Všetko ekologicky pripravili na transport odpadu podľa eko -kritérií.
25. apríl 2019 - VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky
Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike.
11. apríl 2019 - VII. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banská Bystrica
Žiaci III. ZA Patrik Kováč a Budajová Mária reprezentovali školu na VII. ročníku celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banskej Bystrici. Prezentovali sa prednáškou Zdravá pečeň – preventívne opatrenia zamerané na ochranu pečene. Získali tak skúsenosť zo sprostredkovávania napísaného textu formou komentárov hovoreného slova k vizuálnym sleydom. Pripravovala ich PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. učiteľka odborných zdravotníckych predmetov, ktorá ich na tejto aktivite aj sprevádzala.
10. apríl 2019 - Športový deň na SZŠ
Streda bola daždivým dňom, ale na našej škole sa športovalo v siedmych disciplínach - bedminton, skákanie na švihadle, hod plnou loptou na cieľ, frisbee, štafetový beh, vybíjaná a jogová pozícia strom zameraná na koncentráciu. Žiaci aj učitelia si užívali prijemnú športovú atmosféru, ktorá umocnila vzťahy medzi žiakmi, triedami a učiteľmi.
4. apríl 2019 - Regionálne kolo súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul Topoľčany
Žiaci III. ZA Patrik Kováč, Terézia Blahovská a Rebeka Puškárová reprezentovali školu na IV. ročníku regionálneho kola súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul v Topoľčanoch.
27. marec 2019 - Okresné kolo v hádzanej
BSK organizoval okresné kolo v hádzanej žiakov stredných škôl Bratislava V. na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava. Z našej školy sa zúčastnil výber žiačok prvých ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent (Gerhátová Simona, Hlúbiková Veronika, Ružeková Romana, Janáčová Laura, Kolláthová Dorota, Meyerová Viktória a Kmeťová Linda) pod vedením učiteľky TŠV Mgr. Anny Repkovej.
22. marec 2019 - Svetový deň vody
Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často neuvedomuje. Považuje ju za samozrejmosť a možno jej nevenuje až takú veľkú pozornosť, ako jej prináleží.
6. marec 2019 - Incheba Expo Bratislava - Profesia days
Úžasnú atmosféru zažili žiaci a zamestnanci našej školy, ktorí sa zúčastnili 10. ročníka festivalu príležitostí Profesia days Bratislava. Festival trval dva dni, prezentovalo sa 198 firiem vrátane našej školy a navštívilo ho cca 17 000 návštevníkov.
19. február 2019 - Zelený certifikát
Pomáhame chrániť životné prostredie – ekologickú separáciu elektroodpadu v rámci ekologickej recyklácie realizujú žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy, čím prispievajú k skvalitneniu životného prostredia a formujú tak myslenie a následné konanie laickej verejnosti.
8. február 2019 - Deň otvorených dverí a Deň zdravia
Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Túto myšlienku podporili záujemcovia o štúdium na našej škole, ktorí prišli na Deň otvorených dverí. Školský rok 2019/2020 bude zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach: praktická sestra, masér, asistent výživy. Prah školy prekročili aj záujemcovia večerného štúdia praktická sestra, zdravotnícky záchranár, sanitár a vyššieho denného odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra.
1. február 2019 - Zážitkové učenie žiakov počas odbornej klinickej praxe
Žiaci 3. ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra absolvujú klinické cvičenia aj na Psychiatrickom a špecializovanom pracovisku UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Psychiatrický pacient má svoje práva presne určené a jedným z nich je právo na kvalitnú liečbu a rehabilitáciu. Aktívne sa rehabilitácie zúčastnili aj naše žiačky z III. DVS s odbornou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou.
30. január 2019 - Oceňovanie študentov BSK
Bratislavský samosprávny kraj ocenil 54 najlepších študentov župných stredných škôl za ich výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy. Z našej školy bol navrhnutý a ocenený žiak III. ZA Patrik Kováč. Ocenenie si prevzal osobne z rúk Mgr. Juraja Drobu, MBA župana BSK. Pri prevzatí ocenenia ho sprevádzala Mgr. Eva Drobná riaditeľka školy. K oceneniu blahoželajú žiaci a všetci zamestnanci školy.
18. január 2019 - Boli sme tam, videlo nás celé Slovensko...
Vo štvrtok dňa 18. januára 2018 o 06.45 h sme boli v Teleráne v televízii Markíza, kde sme prezentovali výučbu v predmete anatómia a fyziológia pomocou nových technológií – virtuálnou realitou 3D. Sprevádzali nás PhDr. Iveta Valentová, PhD., učiteľka odborných predmetov a autor projektu MUDr. Tomáš Brgál
7. december 2018 - Mikuláš u seniorov
Žiaci III. ZA triedy s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou spríjemnili vianočný čas seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Vlastnoručne upiekli a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr vytvorili malé balíčky pod vedením pani učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej.
5. december 2018 - Mikuláš v našej škole
Deň svätého Mikuláša v našej škole sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali súťaže o “najchutnejší koláčik” a “najkrajšiu vianočnú ikebanu”. Pri tvorbe ozdobných ikebán prejavili žiaci denného štúdia vzájomnú spoluprácu medzi sebou a dokázali koordinovane zužitkovať všetky svoje umelecké vlohy prejavené v konkrétnych produktoch, čoho výsledkom boli nádherné ikebany. Produkty žiakov boli ohodnotené a odmenené cenami, ktoré odovzdávala riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná.
4. december 2018 - Vianočná kapustnica pre učiteľov
Začal sa advent a v súvislosti s týmto obdobím pripravil Bratislavský samosprávny kraj pod vedením župana Mgr. Juraja Drobu „Vianočnú kapustnicu pre učiteľov“ všetkých škôl v pôsobnosti bratislavskej župy. Vyjadrujeme podporu županovej myšlienke, ktorá združuje školy a vytvára priestor pre spoznanie kolegov iných škôl ako aj predstaviteľov bratislavského samosprávneho kraja.
3. december 2018 - Adventná matematika
V adventnom čase – čase očakávania vianočných sviatkov na hodinách matematiky pod vedením učiteľky matematiky RNDr. Magdalény Hesskovej žiaci prvých ročníkov a druhého ročníka ZA zobrali do svojich šikovných rúk háčiky, a pripravili si čarovné chvíle háčkovaním vločiek. Rátali očká, háčkovali retiazky, krátke a dlhé stĺpiky, s ktorých vytvárali hviezdice zdobiace interiér školy.
29. november 2018 - Florbal dievčat
Zúčastnili sme sa okresného kola vo florbale dievčat, ktoré sa konalo v SOŠ technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. V silnej konkurencii z dvanástich škôl sme sa vo svojej skupine umiestnili na 3. mieste, čo je motivujúci úspech. Športová atmosféra a hra v zmysle fair - play nás podnecujú k lepším výsledkom a k pravidelnému športovaniu.
28. november 2018 - Trh dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal dňa 28. novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz o dobrovoľníckych aktivitách. Žiaci mali možnosť spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, manuálnych pracovných činností formou pobytových možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov o prezentované problematiky.
24. november 2018 - Stužková slávnosť
"Navždy sa zachová v pamäti stužková..." dňa 24.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť VI.ZA triedy v hoteli Tatra. Po oficiálnej časti žiačok triedna učiteľka Gelenekyová spolu s krstnou mamou učiteľkou Mihálechovou ostužkovali žiačky. Potom nasledoval pestrý program žiačok a následne spoločná zábava, pri ktorej nechýbala radosť a veselosť žiačok, pedagógov, rodičov i pozvaných hostí. A tak 24. november sa stal jedným z dôležitých medzníkov študentského života našej školy.
21. november 2018 - Stolný tenis
Výber žiakov z I. A ZA, I. B ZA a II. ZA tried si bol zmerať sily so žiakmi petržalských škôl na Gymnáziu Alberta Einsteina, kde sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise. Z dvanástich zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 9. mieste. Získali sme nové hráčske skúsenosti v stolnom tenise. Zistili sme, čo musíme zlepšiť v rámci techniky hry, aby sme sa umiestnili na popredných miestach. Tešíme sa na ďalší turnaj v novom roku, na ktorom plánujeme byť lepší.
16. november 2018 - Imatrikulácie
Imatrikulácie v tomto školskom roku otvorila Mgr. Eva Drobná, riaditeľka školy, ktorá v úvode svojho prejavu privítala žiakov prvých ročníkov, prihovorila sa starším žiakom a súčasne zablahoželala žiačke III. DVS Darine Polákovej, ktorá dosiahla vysoké umiestnenie v súťaži Florence roka 2018.
16. november 2018 - Silná ruka - krajské kolo
SOŠ elektrotechnická na Rybničnej ulici v Bratislave zorganizovala súťaž pre žiakov stredných škôl „Silná ruka“ (západoslovenská oblasť), na ktorej sme sa zúčastnili a aj umiestnili: Natália Vlahyová – 6. miesto a Boris Sljuka – 5. miesto. Žiakov sprevádzala a podporovala učiteľka TŠV Mgr. Anna Repková. Minuloročné 2. miesto sa nám v silnej konkurencii nepodarilo obhájiť.
16. november 2018 - Chránime dažďovníkov
Naša škola sa zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zameraný na vybudovanie príbytkov vtáctva na zrekonštruovaných budovách. Po rekonštrukcii a zateplení budovy našej školy ochranári umiestnili príbytky pre dažďovníkov na strechu budovy (viď foto). Záchranná akcia je podporovaná aj Európskou komisiou.
15. november 2018 - Deň dekubitov
Zaujímavý exkurz ponúkol Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave odbornej verejnosti a našim žiakom počas Dňa dekubitov. Edukátorky odprezentovali moderné postupy v prevencii a liečbe dekubitov. Ponúkli účastníkom nový pohľad na súčasné pomôcky pre ošetrovanie dekubitov a prevenciu.
14. november 2018 - Deň diabetikov na Magistráte hlavného mesta Bratislavy
Diabetes mellitus ako epidémia 21.storočia patrí medzi civilizačné choroby. Ľudia s diabetom majú v kalendári každoročne svoj deň 14. novembra. V tento deň Občianske združenie DIA Bratislava zrealizovalo pre nich aktivitu na Magistráte hlavného mesta Bratislavy. V rámci prevencie vzniku diabetu realizovali žiaci II. DVS triedy s ich triednou učiteľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. testovacie merania a radili obyvateľom Bratislavy ako postupovať pri zvýšenej hladine cukru v krvi. Sprievodnou aktivitou boli merania krvného tlaku a pulzu.
14. november 2018 - Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v našej škole bol sprevádzaný zvýšeným záujmom žiakov základných škôl o štúdium v študijnom odbore praktická sestra, ktorý bude aktivovaný od školského roku 2019/2020. Uchádzači o štúdium mali možnosť nazrieť do interiéru školy a získať informácie o štúdiu od učiteľov a žiakov našej školy.
9. november 2018 - ZŠ Dubová
Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej sa zúčastnili účelového cvičenia určeného pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení mimoriadnych udalostí. Žiaci sa oboznámili z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, hasičského zboru a popri tom sa učili poskytovať prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy.
8. november 2018 - Bibliotéka 2018
Žiaci II. DVS triedy navštívili priestory Incheby Expo Arény, kde bola prezentovaná Bibliotéka knižný veľtrh na Slovensku. Mali možnosť si pozrieť mnoho zaujímavých knižných titulov, zúčastniť sa besied s autormi alebo si vypočuť predčítavanie ich diel a básní. Svoje diela prezentovali autori básnik Ľubomír Feldek, súčasní básnici Ján Štrasser a Ivan Štrpka, ktorí hovorili o svojich inšpiráciách a začiatkoch tvorby.
5. november 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
22. október 2018 - Florence roka 2018
Ocenenie Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková žiačka našej školy z III. DVS triedy v 3. ročníku súťaže Florence roka 2018. Umiestnila sa na 4. mieste ako prvá účastníčka nominovaná zo stredných zdravotníckych škôl SR.
19. október 2018 - Župné školy pre teba, Malacky, Športová hala Malina
Regionálna prezentácia župných škôl BSK v lokalite Záhorie mala pomerne vysokú návštevnosť žiakov ZŠ a ich rodičov. Zviditeľnenie a prezentáciu našej školy podporili projektové aktivity manažmentu nemocnice novej generácie v Bratislave. Záujem o študijné odbory a učebný odbor našej školy bol vyšší ako po minulé roky.
19. október 2018 - Interdisciplinárna konferencia
Žiaci I. DVS a III. DVS triedy so svojimi učiteľmi sa zúčastnili na 2. Výročnej interdisciplinárnej konferencií o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. Prednášky sa konali v Bratislave v GATE one hoteli na Ambrušovej 7. V programe bolo mnoho pútavých prednášok z problematiky: vedecké nástroje tvorby klinických postupov, komunikácia v zdravotníctve, multidisciplinarita v ŠTDP a ich implementácie, ŠTDP v geriatrií a mnohé iné.
15. október 2018 - Odborná exkurzia v Prahe
Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem.
12. október 2018 - Župné školy pre teba - Senec - Mestské kultúrne stredisko
Mestské kultúrne stredisko v meste Senec ponúklo priestor k prezentácii župných škôl v pôsobnosti BSK. Rodičia a ich deti tak získali obraz o študijných odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť po ukončení ZŠ. Prezentácia vizualizovala to, čo stredné školy ponúkajú záujemcom o štúdium, aby ich pozornosť upriamili na zodpovedné rozhodovanie o svojom budúcom povolaní.
5. október 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
5. október 2018 - Župné školy pre teba - Pezinok - Dom kultúry
Oblasť Pezinka a okolitých mestečiek je presýtená obyvateľstvom, ktorí majú deti školského veku. Aktivita prilákala žiakov ZŠ a ich rodičov do Domu kultúry v Pezinku, kde im stredné školy odprezentovali svoje študijné odbory. Ukázali účastníkom čím sú charakteristické, aké podmienky k štúdiu ponúkajú žiakom a aká je využiteľnosť a zamestnanosť ich absolventov na trhu práce s následnou možnosťou štúdia na VŠ.
4. október 2018 - Čistička odpadkových vôd
V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja...
2. október 2018 - Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ
MŠVVaŠ SR za pomoci OÚBA-odbor školstva a Gymnázia A. Einsteina zrealizovalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ. Behu sa zúčastnili žiaci 12 petržalských škôl. Bežala sa trasa okolo Veľkého Draždiaka.
1. október 2018 - Záložka do knihy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila mesiac október za Medzinárodný mesiaca školských knižníc 2018. Ide o 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
28. september 2018 - Deň Župných škôl
Každoročne pripravuje Bratislavský Samosprávny kraj prezentáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Deň Župných škôl sa konal v Bratislave OC Avion dňa 28. septembra 2018. Satelitné prezentácie v Pezinku, Senci a Malackách pod názvom Župné školy pre teba sa konali v októbrové piatky. Podujatie bolo zacielené prioritne na deviatakov základných škôl, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Stredné školy v pôsobnosti BSK sa prezentovali prostredníctvom informačných stánkov, pri ktorých verejnosť dostala požadované informácie o štúdiu na strednej škole prostredníctvom pedagógov a žiakov. Uvedenej aktivity sa zúčastnila aj naša Stredná zdravotnícka škola, ktorá odprezentovala najnovšie informácie v súvislosti s transformáciou vzdelávania na stredných zdravotníckych školách SR ako aj modernizáciou vzdelávacieho procesu. Sprievodnou aktivitou na pódiu v interiéri OC Avion a v exteriéri priestoroch parkoviska bola prezentácia automatického externého defibrilátora pre laickú verejnosť – využitie v praxi.
10. september 2018 - Kurz na ochranu života a zdravia
Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.