szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Archív 2018/2019

28. november 2018 - Trh dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal dňa 28. novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz o dobrovoľníckych aktivitách. Žiaci mali možnosť spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, manuálnych pracovných činností formou pobytových možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov o prezentované problematiky.
24. november 2018 - Stužková slávnosť
"Navždy sa zachová v pamäti stužková..." dňa 24.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť VI.ZA triedy v hoteli Tatra. Po oficiálnej časti žiačok triedna učiteľka Gelenekyová spolu s krstnou mamou učiteľkou Mihálechovou ostužkovali žiačky. Potom nasledoval pestrý program žiačok a následne spoločná zábava, pri ktorej nechýbala radosť a veselosť žiačok, pedagógov, rodičov i pozvaných hostí. A tak 24. november sa stal jedným z dôležitých medzníkov študentského života našej školy.
15. november 2018 - Deň dekubitov
Zaujímavý exkurz ponúkol Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave odbornej verejnosti a našim žiakom počas Dňa dekubitov. Edukátorky odprezentovali moderné postupy v prevencii a liečbe dekubitov. Ponúkli účastníkom nový pohľad na súčasné pomôcky pre ošetrovanie dekubitov a prevenciu.
14. november 2018 - Deň diabetikov na Magistráte hlavného mesta Bratislavy
Diabetes mellitus ako epidémia 21.storočia patrí medzi civilizačné choroby. Ľudia s diabetom majú v kalendári každoročne svoj deň 14. novembra. V tento deň Občianske združenie DIA Bratislava zrealizovalo pre nich aktivitu na Magistráte hlavného mesta Bratislavy. V rámci prevencie vzniku diabetu realizovali žiaci II. DVS triedy s ich triednou učiteľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. testovacie merania a radili obyvateľom Bratislavy ako postupovať pri zvýšenej hladine cukru v krvi. Sprievodnou aktivitou boli merania krvného tlaku a pulzu.
9. november 2018 - ZŠ Dubová
Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej sa zúčastnili účelového cvičenia určeného pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení mimoriadnych udalostí. Žiaci sa oboznámili z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, hasičského zboru a popri tom sa učili poskytovať prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy.
8. november 2018 - Bibliotéka 2018
Žiaci II. DVS triedy navštívili priestory Incheby Expo Arény, kde bola prezentovaná Bibliotéka knižný veľtrh na Slovensku. Mali možnosť si pozrieť mnoho zaujímavých knižných titulov, zúčastniť sa besied s autormi alebo si vypočuť predčítavanie ich diel a básní. Svoje diela prezentovali autori básnik Ľubomír Feldek, súčasní básnici Ján Štrasser a Ivan Štrpka, ktorí hovorili o svojich inšpiráciách a začiatkoch tvorby.
5. november 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
22. október 2018 - Florence roka 2018
Ocenenie Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková žiačka našej školy z III. DVS triedy v 3. ročníku súťaže Florence roka 2018. Umiestnila sa na 4. mieste ako prvá účastníčka nominovaná zo stredných zdravotníckych škôl SR.
19. október 2018 - Župné školy pre teba, Malacky, Športová hala Malina
Regionálna prezentácia župných škôl BSK v lokalite Záhorie mala pomerne vysokú návštevnosť žiakov ZŠ a ich rodičov. Zviditeľnenie a prezentáciu našej školy podporili projektové aktivity manažmentu nemocnice novej generácie v Bratislave. Záujem o študijné odbory a učebný odbor našej školy bol vyšší ako po minulé roky.
19. október 2018 - Interdisciplinárna konferencia
Žiaci I. DVS a III. DVS triedy so svojimi učiteľmi sa zúčastnili na 2. Výročnej interdisciplinárnej konferencií o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. Prednášky sa konali v Bratislave v GATE one hoteli na Ambrušovej 7. V programe bolo mnoho pútavých prednášok z problematiky: vedecké nástroje tvorby klinických postupov, komunikácia v zdravotníctve, multidisciplinarita v ŠTDP a ich implementácie, ŠTDP v geriatrií a mnohé iné.
15. október 2018 - Odborná exkurzia v Prahe
Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem.
12. október 2018 - Župné školy pre teba - Senec - Mestské kultúrne stredisko
Mestské kultúrne stredisko v meste Senec ponúklo priestor k prezentácii župných škôl v pôsobnosti BSK. Rodičia a ich deti tak získali obraz o študijných odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť po ukončení ZŠ. Prezentácia vizualizovala to, čo stredné školy ponúkajú záujemcom o štúdium, aby ich pozornosť upriamili na zodpovedné rozhodovanie o svojom budúcom povolaní.
5. október 2018 - Teambuilding I. A ZA a I. B ZA
Teambuildingy sa realizujú pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke. Z našej školy sa zúčastnili žiaci I. A ZA a I. B ZA za účelom bližšieho spoznávania sa žiakov v kolektívoch. Akciu organizovali dve psychologičky z príslušného centra. Hlavným cieľom uvedenej aktivity je bližšie spoznávanie sa žiakov, stmelenie kolektívov, ako aj zlepšenie vzťahov v triedach. Psychologičky teambuilding realizovali interaktívnou formou – prostredníctvom hier, v dĺžke trvania 1,5 hodiny.
5. október 2018 - Župné školy pre teba - Pezinok - Dom kultúry
Oblasť Pezinka a okolitých mestečiek je presýtená obyvateľstvom, ktorí majú deti školského veku. Aktivita prilákala žiakov ZŠ a ich rodičov do Domu kultúry v Pezinku, kde im stredné školy odprezentovali svoje študijné odbory. Ukázali účastníkom čím sú charakteristické, aké podmienky k štúdiu ponúkajú žiakom a aká je využiteľnosť a zamestnanosť ich absolventov na trhu práce s následnou možnosťou štúdia na VŠ.
4. október 2018 - Čistička odpadkových vôd
V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja...
2. október 2018 - Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ
MŠVVaŠ SR za pomoci OÚBA-odbor školstva a Gymnázia A. Einsteina zrealizovalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ. Behu sa zúčastnili žiaci 12 petržalských škôl. Bežala sa trasa okolo Veľkého Draždiaka.
28. september 2018 - Deň Župných škôl
Každoročne pripravuje Bratislavský Samosprávny kraj prezentáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Deň Župných škôl sa konal v Bratislave OC Avion dňa 28. septembra 2018. Satelitné prezentácie v Pezinku, Senci a Malackách pod názvom Župné školy pre teba sa konali v októbrové piatky. Podujatie bolo zacielené prioritne na deviatakov základných škôl, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Stredné školy v pôsobnosti BSK sa prezentovali prostredníctvom informačných stánkov, pri ktorých verejnosť dostala požadované informácie o štúdiu na strednej škole prostredníctvom pedagógov a žiakov. Uvedenej aktivity sa zúčastnila aj naša Stredná zdravotnícka škola, ktorá odprezentovala najnovšie informácie v súvislosti s transformáciou vzdelávania na stredných zdravotníckych školách SR ako aj modernizáciou vzdelávacieho procesu. Sprievodnou aktivitou na pódiu v interiéri OC Avion a v exteriéri priestoroch parkoviska bola prezentácia automatického externého defibrilátora pre laickú verejnosť – využitie v praxi.
10. september 2018 - Kurz na ochranu života a zdravia
Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy.