szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Diplomovaná všeobecná sestra

DENNÉ ŠTÚDIUM

5325 Q Diplomovaná všeobecná sestra

Denné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SSZS-4148/2002 dňa 18. 9. 2002 po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom ÚP 3000/2002-42 dňa 9. 9. 2002 s účinnosťou od 1. 9. 2002.

1. Charakteristika (profil) absolventa

Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské činnosti, vyžadujúce vysokoodbornú erudíciu, samostatnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, výskumné a výchovné činnosti.

Povolanie diplomovanej všeobecnej sestry predpokladá predchádzajúce široké všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, ktoré umožňuje budovať odborný a prehlbovať osobnostný profil absolventa.

Diplomovaná všeobecná sestra je pripravená:

Absolvent študijného odboru sa uplatní ako diplomovaná všeobecná sestra v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v riadení, o výskume a vo výchove. Môže súkromne pracovať aj samostatne v rámci platných predpisov.

Diplomovaná všeobecná sestra sa môže ďalej vzdelávať v špecializačnej príprave a v kontinuálnom vzdelávaní.

2. Výstupné štandardy vedomostí

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil z nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti do profesionálnych postojov a činností, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami.

Pre úspešné absolvovanie štúdia diplomovaná všeobecná sestra, sa určujú tieto výstupné štandardy vedomostí (má poznať):

3. Výstupné štandardy zručností

Pre úspešné absolvovanie štúdia diplomovaná všeobecná sestra, sa určujú tieto výstupné štandardy zručností (má prakticky zvládnuť): ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti a byť schopný v tejto oblasti uskutočňovať nezávislé rozhodnutia a byť za ne zodpovedný, diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné a výchovné postupy a techniky, monitorovanie ošetrovateľských problémov a zabezpečenie komplexného ošetrovateľského procesu pri jednotlivých ochoreniach a stavoch, vo všetkých vekových kategóriach a v jednotlivých medicínskych odboroch, aplikáciu modelov ošetrovateľstva v starostlivosti o chorých, jednotlivé vyšetrovacie metódy a postupy používané pri posudzovaní zdravia a zdravotného stavu, metódy a techniky výskumnej práce a ich aplikáciu v ošetrovateľskom výskume, aplikáciu poznatkov z práva a legislatívy, kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, jednoduché a podvojné účtovníctvo, prácu s počítačom.

4. Výstupné štandardy kvality osobnosti>

Absolvent tohto študijného odboru by mal pre úspešné absolvovanie štúdia spĺňať výstupné štandardy kvality osobnosti, ktoré sú dôležitým znakom kvality odborníka.

Charakteristickým znakom osobnosti absolventa je jeho morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho a riešiť jeho problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia a choroby, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho pre spoluprácu a umožniť mu aktívnu účasť na ošetrovaní.

K najdôležitejším žiadúcim črtám osobnosti absolventa patria tieto schopnosti:

5. Podmienky prijatia

Do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia môžu byť prijatí absolventi stredných škôl ukončených maturitnou skúškou, ktorí splnili podmienky výberového konania.

Do študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra môžu byť prijatí študenti, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť (vyhláška č. 46/1966 Zb. § 23, ods. 2). Vyjadrenie dorastového lekára o zdravotnom stave študenta musí byť pripojené.

6. Organizácia štúdia

Štúdium rozsahom, obsahom a organizáciou zodpovedá normám č. 77/452/EEC, 77/453/EEC a 81/1057/EEC.

Predpísaným kritériom je celodenná príprava v rozsahu najmenej troch rokov.

Štúdium je organizované v 40 týždňoch v roku. 35 kontaktných hodín v týždni, t. j. prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie dopĺňajú v 1. a 2. ročníku do 40 hodín týždenne, v 3. ročníku do 38 hodín týždenne nekontaktné hodiny, t. j. samostatná práca študentov na zadaných projektoch, štúdiách, individuálne stáže a prax, štúdium odbornej literatúry.

Štúdium môže byť organizované v blokoch, ktoré sú súčasťou jednotlivých predmetov. Na výučbe niektorých predmetov sa podieľajú viacerí vyučujúci. V priebehu štúdia sú študenti povinní absolvovať všetky povinné predmety uvedené v učebnom pláne a naviac si môžu vybrať z voliteľných predmetov. Všetky predmety si študenti zapíšu do výkazu o štúdiu.

Študenti musia absolvovať 90 % klinických cvičení v ročníku, aby mohli pokračovať v štúdiu a 90 % klinických cvičení počas celého štúdia, aby mohli pristúpiť k absolventskej skúške.

V priebehu štúdia študenti vykonajú zápočty a skúšky. Zápočet možno udeliť za účasť, písomnú prácu, praktický výkon alebo test. Skúšku možno vykonať ústne, prakticky, písomne testom, písomnou prácou alebo kombinovane. O spôsobe zápočtu a skúšky rozhodnú vyučujúci.

Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby absolventskej písomnej práce a z komplexnej teoreticko-praktickej skúšky z odboru.

<< Späť