szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Erasmus +

Výberové kritéria – projekt Erasmus „EuroMobilita – cesta k úspechu“

Oznam pre prihlásených záujemcov o zahraničnú stáž v rámci projektu Erasmus+ s názvom "EuroMobilita - cesta k úspechu"
Na základe odovzdaných prihlášok bude výberový proces účastníkov (6 žiaci z III.ZA a 4 žiaci z I.DVS) ukončný 24. júna 2019. Výsledky budú zaslané po tomto termíne každému prihlásenému na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

1. júna 2019 začíname na našej škole realizovať ročný projekt, ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu“. Cieľmi projektu sú zlepšiť kvalitu v odbornom vzdelávaní a príprave zdravotníckych pracovníkov, rozšíriť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a ich následnú implementáciu do odborných predmetov, posilniť rozvoj osobnosti, sebadôveru a sebavedomie žiakov v zmenených pracovných a spoločensko-kultúrnych podmienkach zahraničného zdravotníckeho zariadenia. Hlavnou aktivitou v projekte je 3 – týždňová zahraničná mobilita, odborná stáž pre žiakov našej školy, ktorá sa uskutoční budúci školský rok 2019/2020 v termíne od 6. 10. 2019 do 26. 10. 2019. Plánovanej mobility sa zúčastní 6 žiakov 4. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 4 žiaci 2. ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Jedná sa o žiakov, ktorí majú potrebné vstupné vedomosti z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o chorých, ktoré si budú rozširovať a upevňovať v zdravotníckom zariadení Fakultní nemocnice Brno v Českej republike. Žiaci získajú prehľad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocnici s európskym rozmerom a prehľad o možnostiach uplatnenia sa na európskom trhu práce. Získajú schopnosť prispôsobiť sa zmeneným organizačným, odborným, jazykovým a interkultúrnym podmienkam zdravotníckeho zariadenia v inej krajine.

Záujemci o zahraničnú odbornú stáž z triedy III. ZA a I. DVS musia podať písomnú prihlášku do 10. 06. 2019, ktorú si vyzdvihnú u koordinátoriek projektu PhDr. Zuzany Schmidtovej, PhD. alebo PhDr. Martiny Solárovej.

EU Erasmus