szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

História školy

Historická genéza školy siaha do roku 1929, v ktorom minister verejného zdravotníctva schválil Prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku so sídlom v Bratislave pri Štátnej nemocnici. Vzdelávali sa v nej civilné diplomované ošetrovateľky. Od jej vzniku sa v závislosti od sociálno-ekonomických podmienok menila dĺžka štúdia, formy ale aj obsahové zmeny v jednotlivých odboroch. Významným medzníkom bol 6. február 1957. V tento deň bol škole udelený čestný názov Stredná zdravotnícka škola, MUDr. Ivana Hálka povereníkom SNR za zdravotníctvo ako uznanie za vzdelávanie sestier.

V dôsledku systematického rozširovania siete zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy NV MB zriadilo k 1. septembru 1989 dve samostatné školy – SZŠ MUDr. I. Hálka na Staromestskej ul. a SZŠ na Vietnamskej ul. V roku 1996 sa SZŠ MUDr. I. Hálka presťahovala do nových priestorov na Strečniansku ul.

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 v Bratislave vznikla zlúčením Strednej zdravotníckej školy MUDr. Ivana Hálka na Strečnianskej ul. č. 18 v Bratislave a Strednej zdravotníckej školy na Vietnamskej ul. č. 15 v Bratislave. Právnu subjektivitu nadobudla dňa 1. júla 1998. V súčasnosti je budova školy situovaná v mestskej časti Bratislavy – Petržalke. Je jedinou zdravotníckou školou v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorá pripravuje na zdravotnícke povolanie zdravotníckych asistentov, zdravotníckych záchranárov, sanitárov a diplomované všeobecné sestry.