szsba logo

Koordinátori

Koordinátor environmentálnej výchovy

Koordinátor ľudských práv

Koordinátor pre kultúru

Koordinátor školskej žiackej rady

Koordinátor sociálno-patologických javov

Koordinátor VMaR