szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Koordinátori

Činnosť koordinátora žiackej školskej rady:

 • podieľať sa v spolupráci s triednymi samoposrávami na tvorbe školského poriadku
 • zorganizovať imatrikulácie žiakov 1. ročníka denného štúdia ZA
 • organizovať v spolupráci Ligou proti rakovine Deň narcisov
 • predkladať vedeniu školy oprávnené nároky žiakov a hľadať kompromisné riešenia prípadných problémov
koordinator ziackej rady koordinator ziackej rady
koordinator maturitných skúšok

Koordinátor maturitnej skúšky - zabezpečuje plynulý pribeh maturitnej skúšky v škole a na školiacich pracoviskách; komunikuje so žiakmi a rodičmi, s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, Ústavom informácií a prognóz školstva, škoským výpočtovím strediskom a okresným škoslkým úradom

Finančná gramotnosť (FG) je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financniám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Štandard súboru znalostí sa v rôznych krajinách od seba odlišuje. Finančná gramotnosť nemá nastavenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. Podstatná je miera skutočnej (nie subjektívne vnímanej) finančnej gramotnosti človeka.


Úlohy a ciele koordinátora

 • sprostredkováva žiakom učebný materiál k rozvoju FG
 • testuje úroveň vedomostí žiakov v oblasti rozvoja FG a následne odstraňuje zistené nedostatky
 • spolupracuje s manažmentom školy a triednymi učiteľmi v rámci inovácie informácií o FG


Zdroje:
Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2
Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl - Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.minedu.sk
www.siov.sk
www.statpedu.sk
www.ssiba.sk
www.sccf.sk

koordinator ziackej rady koordinator ziackej rady
koordinator ludsksych prav
koordinator enciromentalnej vychovy

 • zapajáť školu do recyklačného programu recyklohry - zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení
 • zpracovať enviromentálnu problematiku do účlových kurzov - Kurz pohybových aktivít v prírode a Kurzu na ochranu života a zdravia
 • zriaďovať a aktualizovať prístupové účty pre učiteľov školy prestedníctvom webovej aplikácie Registrátor; Planéta vedomostí umožňuje plnohofnotný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu pre prírodovedné predmety v rámci programu Digipedia realizovaného MŠ SR

koordinator zavislosti a patologických sociálnych javov

Ponúkam

poradenstvo v oblasti sociálno-patologických javov a kontakty na kompetentných odborníkov z Centra pre liečby drogových závislostí (CPLDZ) na Hraničnej ulici 2, 827 99 Bratislava (t.č. 02/53417467)

Zorganizujem

v spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi tieto aktivity:
 • návštevu CPLDZ,
 • aktualizáciu nástenky venovanej aktivitám na prevenciu sociálno-patologických javov,
 • literárnu súťaž zameranú na názory a postoje žiakov o sociálno-patologických javoch (najlepšie práce budú uverejnené v školskom časopise Kyslík).
koordinator zavislosti a patologických sociálnych javov

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMaR)

 • VMR realizujeme v troch základných oblastiach. V kognitívnej (poznávacej) spočívajúcej v pochopení a získavaní istého množstva poznatkov. V emocionálnej (citovej) charakterizovanej akceptáciou a utváraním názorov a postojov. A vo vôľovej, prejavujúcej sa v konaní a správaní.
 • Uprednostňujeme besedy, a prednášky so sexuológom, lekárom(gynekológom), psychológom, výchovným poradcom. Pre žiakov je podnetná aj povinná prax na detskom a gynekologickom oddelení.
 • Výchova žiakov k manželstvu a rodičovstvu realizujeme v úzkej spolupráci školy a rodiny.
 • Učiteľ spolupracuje s rodičmi, akceptuje eventuálne výhrady rodičov. (Rodič má právo na to, aby sa podieľal na VMR svojich detí). Riaditeľka školy, ak si to situácia vyžaduje prostredníctvom triednych učiteľov alebo aj osobne informuje rodičov o realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese školy.
 • VMR uskutočňujeme žiakov najmä v prvom až v štvrtom ročníku denného štúdia zdravotnícky asistent, a v prvom až v treťom ročníku denného štúdia diplomovaná všeobecná sestra.
 • Pri realizácii VMR rešpektujeme vekovú kategóriu žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky školy (prevažne dievčatá). Treba pritom akceptovať aj výchovné vplyvmi rodinného prostredia i danej lokality (Petržalka), v ktorej sa škola nachádza.
 • Rozsah a rôznorodosť tém tvoriacich obsah VMR je predpokladom, že túto zložku výchovy môžu realizovať všetci učitelia školy na vyučovaní i mimo na rôznych podujatiach i v bežnom kontakte so žiakmi.
 • Žiakov vedieme k osvojovaniu životných zásad a postojov, aby v reálnych životných situáciách konali zodpovedne, správne a v súlade s mravnými, etickými, zdravotnými a spoločenskými požiadavkami. VMR vedieme žiaka k určitému mravnému ideálu v oblasti sexuálneho správania. Je to teda i výchova mravných medziľudských vzťahov, predovšetkým vzťahov partnerských. Etickosť je i jednou z charakteristík výchovy k spoločensky žiaducemu mravnému správaniu v oblasti sexuality. Dôraz vo VMR kladieme na etický obsah priateľstva, lásky, partnerského, manželského a rodičovského správania.
 • Žiakov v rámci VMR vplyvňujeme z hľadiska biologickej, psychickej a sociálnej zrelosti. Špecifickou súčasťou VMR je primeranosť a zacielenosť k regiónu, tradíciám regiónu, primeranosť k sociálnej skupine, rodine, svetovému názoru a doterajšiemu spôsobu života žiakov. Tu je obsiahnutý aj pedagogický princíp individuálneho prístupu.
 • Všetky informácie, ktoré odovzdávame žiakovi, musia zodpovedať súčasnej úrovni vedeckého poznania. Odovzdávaná informácia v oblasti VMR je pedagogicky pretransformovaná na úroveň žiaka a na úroveň jeho poznania. Učitelia používajú vedecké, žiakovi primerané pojmy.
 • Naši učitelia odovzdávajú vedomosti, formujú postoje, zručnosti a správanie žiaka pre jeho súčasný, aktuálny život a tiež pre jeho budúci život.
 • Osou VMR sú informácie, postoje, zručnosti a správanie, ktoré sa dotýkajú intímnych situácií, vzťahov a javov. Preto učiteľ musí v žiakoch vzbudiť veľký stupeň dôvery, aby boli ochotní zveriť sa mu, pýtať sa a samozrejme i dôveru v pravdivosť a zmysluplnosť jeho výchovného konania.
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu na našej škole je dôverná, postupná a nadväzná. Vedie k sebapoznávaniu, poznávaniu iných a k poznaniu ľudskej sexuality. Je sociálna a komunikatívna.
 • Výchovou k manželstvu a rodičovstvu odkrývame a eliminujeme predsudky, nerovnosti a diskrimináciu vo všetkých možných oblastiach, či už ide o otázku mužsko-ženských vzťahov, rozdelenia rolí či sexuálneho správania.
 • Osvedčila sa nám dobrá spolupráca cez klub bratislavských medikov, ktorí nám pripravujú šoty na témy: Prevencia predčasnej gravidity vo štvrtých ročníkoch a Prvá gynekologická prehliadka v prvých ročníkoch.
 • Gynekologickú ambulanciu navštevujú žiačky podľa vlastného výberu.
 • Študentské domovy našich žiakov sú na Trnavskej ceste 2, 821 08 Bratislava a na Vranovskej 4, 851 02 Bratislava.
 • Pri svojej činnosti podľa potreby spolupracujeme s výchovným poradcom PhDr. Evou Veselskou, MPH a so školským psychológom Mgr. Oľgou Kapcárovou.
 • V prípade potreby ma môžu rodičia i žiaci vyhľadať.