szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Masér

CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

V študijnom odbore masér sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapi v  preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach v prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných.

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

§ 4ce
Rozsah praxe maséra

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

DENNÉ ŠTÚDIUM

5370 M masér

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

<< Späť