szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

26.11.2018 - Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
"Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva"

Lehota predĺžená do 7.12.2018 do 10.00 hod.
Súvisiace dokumenty
Upravená výzva na predloženie ponuky + 3 prílohy

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2089,00€ sbez DPH
Kontaktná osoba: PhDr. Gabriela Habdáková PhD.,MPH, szs@szsba.sk
tel.: 0904 773 021; 02/63812060

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií