szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Projekty

renviro

Zber PET obalov - predchádzanie znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a  opätovné zhodnocovanie obalových materiálov. Koordinátorom projektu je Mgr. Silvia Pozsárová.

recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program. Cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Na našej škole je aktivovaný od decembra 2010. Koordinátorom projektu je Mgr. Milan Tóth.

baterky

Baterky na správnom miesteje názov environmentálneho projektu zameraného na zber prenosných batérií a akumulátorov. Ide o komplexný systém zberu, dopravy, separácie a zhodnotenia použitých prenosných batérii a akumulátorov Na našej škole je aktivovaný od marca 2011. Koordinátorom projektu je Mgr. Milan Tóth.

Batérie naozaj nepatria do koša!
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

Cieľovými skupinami projektov bude vyše 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

SZŠ sa zapojila do projektu v predmetoch biológia a chémia. Zapojili sa vyučujúci Mgr. Marcela Čipáková, Mgr. Eva Drobná a Mgr. Milan Tóth. Zapojením do projektu škola získala IKT techniku. Viac o projekte na www.modernizaciavzdelavania.sk.

ESF Operačný program

Vysielajúca organizácia
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, Bratislava
Slovenská republika

Prijímajúca organizácia
Šumperská nemocnice a. s., Šumperk
Česká republika

Názov projektu
Rozvoj a aplikácia odborných a komunikačných zručností diplomovaných všeobecných sestier v zdravotníckom zariadení štátov EU

Termín
13. september – 03. október 2010

Ciele projektu

 • rozvíjať a posilniť odbornú prípravu
 • umožniť žiakom samostatne zvládnuť náročné úlohy ich budúceho povolania
 • rozvíjať adaptáciu na neustále zmeny
 • uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v podmienkach ošetrovateľskej praxe v SR
 • stimulovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu
 • oboznámiť ich so systémom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a formami jej riadenia v partnerskej organizácií
 • oboznámiť sa a pracovať so zdravotnou a ošetrovateľskou dokumentáciou partnerskej organizácie
 • zvyšovať úroveň odborných (vedomostných a manuálnych) a komunikačných zručností

Manažmet projektu

 • PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH - zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety - vypracovanie a koordinovanie
 • jednotlivých etáp projektu
 • Mgr. Martina Solárová - učiteľka odborných predmetov - odborné vypracovanie projektu
 • PhDr. Veronika Bebjaková - učiteľka odborných predmetov - odborná príprava žiakov
 • Mgr. Silvia Pozsárová - učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov - jazyková a kulturálna príprava
 • Ing. Jana Vinczeová - ekonómka školy - ekonomické vypracovanie projektu

Mentorka odbornej stáže

 • Mgr. Eva Pavelková
 • námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v Šumperskej nemocnici, a. s.

Účastníci odbornej stáže 8 žiačok 2. a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra (denná forma )

 • Katarína Gavenová
 • Martina Karásková
 • Paulína Fialová
 • Agnesa Kolláriková
 • Nina Szalayová
 • Daniela Vargová
 • Lenka Laurincová
 • Stanislava Kováčová
Účastníci odbornej stáže