szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Školská Knižnica

Knižnično-informačné centrum (školská knižnica a študovňa) je súčasťou Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici 20 v Bratislave. Prístupná je len žiakom a zamestnancom školy. Ponúka výber beletrie a odbornej literatúry z oblasti ošetrovateľstva, medicíny, psychológie, pedagogiky, biológie, slovenského jazyka, cudzích jazykov, matematiky, chémie, fyziky, estetiky, športu, IKT technológii a odborné časopisy.

Základným poslaním knižnično-informačného centra je zabezpečovať prístup k informáciám na rôznych mediálnych nosičoch. Knihy sú registrované prostredníctvom počítačového knižničného programu, ktorý je priebežne aktualizovaný a saturovaný novými knižnými titulmi.

Knižnica napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb žiakov a zamestnancov školy. Slúži na podporu aktivít celoživotného vzdelávania a duchovný rozvoj jedincov. Ponúka služby informačného a dokumentačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a projekcie jeho administratívnej zložky, vrátane mimoškolských aktivít.

Knižný fond tvoria:

Fondy a zariadenie knižnično-informačné centrum sú výlučným majetkom školy. Užívateľ je povinný dodržiavať výpožičné pravidlá, chrániť a nepoškodzovať knižničné produkty.

Služby knižnice:

Výpožičné hodiny:
Utorok: 12,45 – 14,30
Štvrtok: 12,45 – 14,30

Za úsek knižnično-informačného centra zodpovedá asistentka Eva Zemanovičová (zemanovicova@szsba.sk) vo výpožičných dňoch, prípadne podľa potreby a dohody.

Knižnica 1 Knižnica 2 Knižnica 3