szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Učebný odbor

Sanitár

Charakteristika (profil) absolventa

V učebnom odbor sanitár sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a úradoch verejného zdravotníctva.

Absolvent učebného odboru je pripravený:

PODMIENKY PRIJATIA

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

5371 H sanitár

Do prvého ročníka externého, večerného jednoročného štúdia môžu byť prijatí absolventi strednej školy ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou alebo záverečnou skúškou a ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, ktoré určil riaditeľ SZŠ. Zdravotný stav uchádzača o štúdium posúdi a na prihláške potvrdí všeobecný lekár pre dospelých.

Do učebného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Obsah a formu záverečnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.