szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

27.3.2019 - Asistent výživy AV – Prípravné stavebné úpravy


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
Asistent výživy AV - Prípravné stavebné úpravy
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.05.2019 do 10:00 h.
Predĺženie "Lehoty na predkladanie ponúk" do 09.05.2019 do 12:00 h.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 12 500,00 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Drobná,
drobna@szsba.sk
szs@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky, ktorej súčasťou je 5 príloh:
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia
Príloha č. 3: Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha č. 4: Obchodné podmienky
Príloha č. 5: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny